รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่สระแก้ว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

7 April 2017


 

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ สถานการณ์ภัยแล้งมีความรุนแรงไม่มากนัก มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 มีจำนวน 1 จังหวัด 3 อำเภอ 13 ตำบล 85 หมู่บ้าน คือ จ.สระแก้ว ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ อ.โคกสูง และ อ.ตาพระยา มีพื้นที่นาข้าวเสียหายสิ้นเชิง 100,476.50 ไร่ เกษตรกร 6,106 ราย วงเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ 111.83 ล้านบาท โดยลักษณะพื้นที่ จ.สระแก้วมีแหล่งน้ำไม่มากนัก มีพื้นที่ในเขตชลประทานประมาณ 190,303 ไร่ มีการปลูกข้าว 853,992 ไร่ อยู่นอกเขตชลประทาน ผลผลิตประมาณ 380 กก./ไร่ ซึ่งถือว่าน้อย

อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศ จ.สระแก้ว ไม่มีแม่น้ำสายใหญ่ไม่สามารถจัดทำแหล่งน้ำได้มากนัก การปลูกข้าวมีความเสี่ยงสูง ทั้งจากภัยแล้ง และการขาดทุน จึงกำหนดการช่วยเหลือเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) มาตรการระยะสั้น โดยการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ตลอดจนการเร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ 111.83 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกร ซึ่งจากการเร่งรัดสามารถจ่ายเงินผ่าน ธ.ก.ส. ได้ในวันที่ 7 เม.ย. 60 และ 2) มาตรการระยะยาว โดยการพัฒนาแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ รวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม โดยใช้ Agri-Mapจากนาข้าวไปปลูกอ้อย ต.หนองสังข์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือตามระเบียบฯ 111.83 ล้านบาท และตรวจเยี่ยมการปรับเปลี่ยน โดยใช้ Agri-Map จากนาข้าวเป็นปศุสัตว์ (การเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต) ต.หนองม่วง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว


“เกษตรกรในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีการเพาะปลูก ข้าว และมันสำปะหลังซึ่งมีรายได้น้อยและเกิดการขาดทุน ดังนั้นจึงมีโอกาสในการปรับเปลี่ยนเป็น ปศุสัตว์ อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีตลาดรองรับและมีตัวอย่างความสำเร็จ อาทิ อ้อย มีผลผลิตต่อปี 12,500 กก. ต้นทุน 9,711 บาท ขายได้ 11,750 บาท รายได้ 2,093 บาท ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตต่อปี 897 กก. ต้นทุน 4,209 บาท ขายได้ 5,573 บาท รายได้ 1,364 บาท อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมันสำปะหลังสามารถพัฒนาโดยใช้ระบบน้ำหยด ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 10,000 กก./ไร่ นอกจากนี้ต้องการให้ จ.สระแก้ว เป็นเมืองแห่งปศุสัตว์ “โคบาลบูรพา” เนื่องจากมีที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ที่อำนวย อีกทั้ง เป้าหมายในปี 2560 จะเริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ต้องทำให้เกิดขึ้นจริง โดยจะใช้ จ.สระแก้ว เป็นจังหวัดนำร่อง และจะเพิ่มพื้นที่เป้าหมายในปีต่อไป” พลเอกฉัตรชัย กล่าว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ Agri-Map