เกษตรฯจัดงาน “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน”

7 April 2017


 

ก.เกษตรเอาใจคนรักสุขภาพ  เปิดตัวปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน ยกทัพสินค้าเกษตรปลอดภัยมาตรฐานจีเอพี (GAP) และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ หรือออร์แกนิก จากผู้ผลิตตัวจริงเสียงจริงมาจำหน่ายเอาใจคนกรุง พร้อมวางเป้าหมาย เพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี

วันนี้ (7 เมษายน 2560) ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ 3 ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรม  “เกษตรปลอดภัย นำไทย สู่ความยั่งยืน” เพื่อประกาศนโยบายปีแห่งการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน  การประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับมาตรฐานการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้คุณภาพมาตรฐานจากเกษตรกรที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรทั้งพืชผัก ผลไม้ ประมงและปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Organic)รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายและสินค้าเกษตรนวัตกรรม เช่น น้ำมันรำข้าวเพื่อสุขภาพ เครื่องสำอางจากข้าว ใยไหม อาหารเสริม ซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคมาจัดแสดงและจำหน่าย 130 บูธ พร้อมจัดแสดงนวัตกรรมทางการเกษตร เช่น การใช้ QR trace เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปถึงผู้ผลิตได้อย่างทันทีโดยใช้อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัย เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นในแหล่งที่มาของสินค้า

"ปัจจุบันผู้คนใส่ใจสุขภาพ มีความต้องการและคัดสรรสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพดี มีมาตรฐาน เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งสินค้าเกษตรอินทรีย์ เป็นสินค้ามาตรฐานประเภทหนึ่งซึ่งผู้รักสุขภาพและคนทั่วไปให้ความสนใจ ประกอบกับการซื้อขายสินค้า ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีกฎระเบียบ ข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่เข้มงวดมากขึ้น จำเป็นที่เกษตรกรผู้ผลิตในยุคปัจจุบันจะต้องปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกยุคใหม่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศหรือเพื่อส่งออกก็ตาม "

 

 

 

 

 


ออร์แกนิก เกษตรอินทรีย์ ชุติมา บุณยประภัศร