สหรัฐฯมุ่งมั่นกระชับสัมพันธ์ไทย เดินหน้าขยายการค้าผ่านเวที TIFA JC

4 April 2017


สหรัฐฯ เน้นย้ำสานต่อความสัมพันธ์กับไทยในฐานะมิตรประเทศเก่าแก่ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ พร้อมหารือแนวทางขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันผ่านการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดมากขึ้น รวมทั้งจับมือเดินหน้าแก้ไขอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ผู้ช่วยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (Assistant USTR Barbara Weisel) ได้นำคณะผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบความตกลงด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกา (TIFA JC) ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการพบปะหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกภายใต้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลล์ ทรัมป์ และเป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีทางการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ

ในการประชุม TIFA JC ครั้งนี้ ไทยได้รับทราบสรุปนโยบายการค้าสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ ในโอกาสเดียวกัน ไทยได้เน้นย้ำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม ซึ่งสหรัฐฯ ยินดีกับนโยบายดังกล่าวและพร้อมสนับสนุนไทยให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนในอนาคต นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือแนวทางความร่วมมือในแบบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ (Strategic Partnership) ซึ่งสหรัฐฯ จะแจ้งรายชื่อหน่วยงานและบริษัทเอกชนของสหรัฐฯ ที่ควรจัดทำความร่วมมือกับไทย เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแบบ win-win ต่อไป

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการหารือในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายที่จะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการค้าระหว่างกัน ไทยและสหรัฐฯ ยังได้หารือแก้ไขประเด็นเชิงเทคนิค เพื่อนำไปสู่การขยายการค้าการลงทุน โดยในการประชุมฯ ไทยได้เน้นถึงความพยายามและความคืบหน้าในการดำเนินการให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลในหลายเรื่อง อาทิ การคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการเดินหน้าตามแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งชาติ รวมทั้งผลักดันให้สหรัฐฯ พิจารณาเพิ่มเติมสิทธิ GSP ในสินค้า Travel goods ให้กับทุกประเทศที่ได้รับสิทธิภายใต้โครงการ GSP ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ร่วมร่วมกัน เนื่องจากการขยายสิทธิดังกล่าวเป็นความต้องการของภาคเอกชนของสหรัฐฯ เช่นกัน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นด้านการสินค้าเกษตรและมาตรการที่เกี่ยวข้องของไทย ซึ่งไทยได้ให้ความกระจ่างและเสริมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้สหรัฐฯ มากขึ้น โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่าจะมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นไปตามเป้าหมาย

ปัจจุบัน สหรัฐฯ เป็นคู่ค้าอันดับที่ 3 ของไทย รองจากจีนและญี่ปุ่น โดยในปี 2559 การค้าระหว่างไทยและสหรัฐฯ มีมูลค่า 36,551 ล้านเหรียญสหรัฐ ทั้งนี้ สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกสำคัญอันดับที่ 1 ของไทย โดยไทยส่งออกไปสหรัฐฯ มูลค่า 24,494 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่สหรัฐฯ เป็นแหล่งนำเข้าอันดับที่ 3 ของไทย มีมูลค่านำเข้า 12,057 ล้านเหรียญสหรัฐ


สหรัฐฯ กระชับสัมพันธ์ ขยายการค้า เวที TIFA JC