ทอท.คาดปริมาณจราจรทางอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์มีผู้โดยสาร 5.36 ล้านคน

4 April 2017


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) คาดปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560 มีสายการบินมาใช้บริการ 32,357 เที่ยวบิน และคาดว่ามีผู้โดยสารใช้บริการ 5.36 ล้านคน

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี
จะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และมีผู้โดยสารจำนวนมากเดินทางมาใช้บริการ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) โดย ทอท.ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศระหว่างวันที่ 5 – 18 เมษายน 2560 มีสายการบินมาใช้บริการ 32,357 เที่ยวบิน เฉลี่ยประมาณ 2,312 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.22 และมีผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 5.36 ล้านคน เฉลี่ยประมาณ 383,188 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.05ทั้งนี้ เที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นเป็นเที่ยวบินจาก ทสภ.และ ทดม.ส่งผลให้ท่าอากาศยานในภูมิภาคที่การเดินทางเชื่อมโยงกันมีจำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้นอย่างสอดคล้องกัน โดยที่ ทสภ.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 972 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.02 และมีผู้โดยสารประมาณ 184,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.25 ส่วน ทดม.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 698 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.11 และมีผู้โดยสารประมาณ 104,700 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.24 และ ทภก.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 293 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.24 และมีผู้โดยสารประมาณ 46,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.25 สำหรับ ทชม.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 208 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 และมีผู้โดยสารประมาณ 27,900 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.73 ที่ ทหญ.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 90 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.66 และมีผู้โดยสารประมาณ 13,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.76 และ ทชร.มีเที่ยวบินเฉลี่ย 51 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.69 และ
มีผู้โดยสารประมาณ 7,200 คนต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.08
นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานจำนวนมากทอท.ได้เตรียมความพร้อมในด้านการอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร โดยได้มีการรักษาความ
สถานที่และห้องสุขา การจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าและประสานผู้ประกอบการเพิ่มเจ้าหน้าที่ลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการรอรับกระเป๋า รวมทั้งประสานกับผู้ประกอบการให้จัดรถยนต์บริการประเภทต่างๆ ให้เพียงพอต่อการให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางออกจากท่าอากาศยาน ตลอดจนเพิ่มเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และเพิ่มเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลด้านการจราจร เข้า-ออก ท่าอากาศยานและบริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารของท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง
นอกจากนั้น ทอท.ยังได้จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความพร้อมของบุคลากรทั้งในส่วนของ ทอท.และหน่วยงานต่างๆ ในท่าอากาศยาน โดยที่ ทสภ.จัดพิธีปล่อยแถวฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 15.30 น.และได้ตั้ง “ศูนย์อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร ณ ทสภ.” ณ ห้อง CIP5 อาคารผู้โดยสาร ชั้น 3 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ทอท.กับส่วนราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกให้กระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยภายในศูนย์ฯ จะมีเจ้าหน้าที่ ทสภ.ประจำตลอด 24 ชั่วโมงที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหากพบอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกขัดข้องจะจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เป็นปกติโดยเร็ว
สำหรับ ทดม.จัดพิธีปล่อยแถวฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.และได้ตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน (Passenger Facilitation Center)” ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ทดม.เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 – 18 เมษายน 2560 และมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง
ส่วน ทภก.ได้จัดพิธีปล่อยแถวฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น.และได้จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการโครงการ “HKT LOVE U”, “HKT TROUBLE SHOOTING” และ “HAPPY TO HELP” เพื่อคอยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทภก.พร้อมทั้งติดตั้งเต้นท์ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และจัดรถเวียนให้บริการจากอาคารจอดรถ 5 ชั้นไปยังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และรถเวียนระหว่างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศไปยังอาคารผู้โดยสารภายในประเทศตลอด 24 ชั่วโมง ด้าน ทชม.มีศูนย์ปลอดภัยคมนาคมทางอากาศ และ ทชร.มีศูนย์ปลอดภัย ทชร.มีหน้าที่ประสานงานข่าว การอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการติดต่อประสานงานเร่งด่วนอื่นๆและ ทหญ.มีศูนย์รักษาความปลอดภัย ที่จะคอยประสานงานในด้านการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารและการรักษาความปลอดภัย
นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีผู้โดยสารเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก ทอท.จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางมายังท่าอากาศยานล่วงหน้า 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินและขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการผ่านขั้นตอนการตรวจค้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ AOT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722

 


สนามบินสุวรรณภูมิ ทอท. ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ สนามบินดอนเมือง สงกรานต์