ปลัดเกษตรฯลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีเกษตร

2 April 2017


นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ ว่า ได้ลงพื้น (วันที่ 1 เม.ย.60 )ที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัด เพื่อติดตามงานนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพิ่มเติม ดังนี้

1) ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ของนายกล้าณรงค์  กิติออน หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และนางจันทร์ทิพย์  คำเขียว  หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกรมีแผนผังแปลง บัญชีครัวเรือนและสมุดตรวจเยี่ยม

2) เยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนายบุญทรง ยุติธรรม เป็นเกษตรกรต้นแบบ ประธาน ศพก.และผู้จัดการแปลงใหญ่ ศพก.นี้ มีผู้มาเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง และหลังฝึกอบรมแล้ว มีความคิดริเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกพืชหลายรายเป็นไปตามนโยบาย.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


ลงพื้นที่ ปลัดเกษตรฯ รัฐมนตรีเกษตร