จุฬาฯลุยCrowdfundingระดมทุนผลักดันนวัตกรรม

30 March 2017


สมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดโครงการระดมทุนจากมวลชน(Crowdfunding) เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ให้สามารถต่อยอดการผลิตสินค้า-บริการทางนวัตกรรมสู่ท้องตลาด นำร่อง 20 ผลงานนวัตกรรม และจะเปิดรับงานวิจัยของ อาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศผ่านเว็บไซต์ CU108.com ร่วมฉลอง 100 ปีวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

นางเพชรรัตน์ เอกแสงกุล นายกสมาคมนิสิตเก่าวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CUSA) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลต้องการผลักดันงานนวัตกรรม เข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทางสมาคมฯจึงได้ร่วมมือกันพันธมิตรหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ และกระทรวงพาณิชย์ เปิดโครงการระดมทุนสนับสนุนการ พัฒนานวัตกรรมจากงานวิจัย (CUSA Crowdfunding) โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ที่มีผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย สามารถส่งผลงานเข้าร่วมรับการระดมทุนรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่าการระดมทุน จากมวลชน หรือ Crowdfunding ซึ่งจะเป็นการนำผลงานวิจัยมาเผยแพร่ เพื่อนำเสนอให้กับผู้ที่สนใจ ได้เข้ามาสนับสนุนให้งานวิจัยดังกล่าว สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้า และบริการสู่ตลาดได้จริง

“มีงานวิจัยมากมายที่คิดค้นออกมาและเป็นที่ยอมรับ ได้รางวัลจากหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาขาดเงินทุนที่จะพัฒนาออกมาเป็นสินค้าและบริการได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายทั้งที่ผลงานน่าสนใจและมีความเป็นไปได้ โครงการนี้จะทำให้ปัญหานี้หมดไป งานนวัตกรรมจากการวิจัยที่มีศักยภาพจะได้รับการสนับสนุนเงินทุน จากการระดมทุนในวงกว้างผ่าน Crowdfunding” นางเพชรรัตน์ กล่าว

ด้านดร.มนตรี เจริญศรี ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ ระดมทุนสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมจากงานวิจัย (CUSA Crowdfunding) กล่าวว่า โครงการนี้เกิดจากแนวคิดที่จะร่วมสนับสนุน แนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล ด้วยการสร้าง Value Chain ของเครือข่ายนวัตกรรม เพื่อส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษา พัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศไทย 4,0 ด้วยวิธีการนำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถต่อยยอดคุณค่าการพัฒนานวัตกรรม โดยใช้ช่องทางการทำ Crowdfunding ระดมทุนผ่านสื่อเว็บไซต์ CU108.com เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันพัฒนาประเทศไปพร้อมๆ กัน ด้วยการสั่งจอง หรือสั่งซื้อ สินค้า หรือบริการจากงานวิจัย เพื่อนำทุนไปสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย หรือนวัตกรรมนั้นๆ

โครงการนี้เปิดโอกาสให้อาจารย์ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่เป็นเจ้าของ งานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้เข้ามานำเสนองานวิจัยเพื่อระดมทุนจากมวลชน นำไปใช้ในการ สร้างสรรค์งานวิจัยนั้นให้ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม โดยแบ่งประเภทการระดมทุนเพื่อขอรับการสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรม ออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก การระดมทุนตามเป้าหมายเพื่อสร้างนวัตกรรม สำหรับเจ้าของงานวิจัยที่ต้องการจำนวนทุน ที่แน่นอนเพื่อใช้ในการผลิตนวัตกรรม จะเปิดให้ “สั่งจอง” นวัตกรรมนั้นๆ เมื่อได้ครบตามจำนวนจะดำเนินการ ผลิตสินค้าและส่งมอบให้ผู้สั่งจอง กลุ่มที่สอง การระดมทุนไม่จำกัดเป้าหมาย เพื่อพัฒนานวัตกรรม สำหรับเจ้าของนวัตกรรมที่ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการแล้ว นำมาจำหน่าย เพื่อนำเงินทุนไปพัฒนา ต่อยอดงานนวัตกรรม จะใช้วิธีการระดมทุนโดยผู้สนใจสามารถ “สั่งซื้อ” นวัตกรรมนั้นๆ

ส่วนวิธีการสนับสนุนงานวิจัย ผู้ที่ต้องการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม สามารถเข้าไปสนับสนุนด้วยการสั่งจองของตอบแทนที่เจ้าของงานวิจัยเตรียมไว้ให้กับผู้สนับสนุน โดยเข้าไปดูที่เว็บไซต์ CU108.com และแสดงความจำนงสั่งจองผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว จากนั้นก็รอการชำระเงินตามกรอบเวลาเงื่อนไขของงานวิจัยนั้นๆ โดยผู้สนับสนุนจะชำระเงินต่อเมื่อโครงการวิจัยได้รับการพัฒนา และผู้สนับสนุนนก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ ที่จองไว้เหล่านั้นเป็นการตอบแทน ซึ่งคล้ายกับการซื้อสินค้าออนไลน์

โครงการนี้คาดว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการระดมทุนแบบนี้ โดยเบื้องต้นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เข้ามาระดมทุนแล้ว 20 ผลงาน เป็นงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อเป็นการร่วมฉลอง 100 ปีวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เช่น Chula Smart Lens เลนส์ขยายพิเศษเมื่อนำไปติดกับกล้องโทรศัพท์มือถือจะกลายเป็นกล้องจุลทรรศน์, GPS Tracker อุปกรณ์ติดตามตัวเพื่อหาตำแหน่งที่อยู่ อาจให้พกพาสำหรับเด็กและผู้ป่วยอัลไซเมอร์ เป็นต้น ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ CU108.com สามารถยื่นเสนองานวิจัย หรือยื่นสนับสนุนงานวิจัยผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรง

 


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี CUSA Crowdfunding