เชื่อมโอกาส เชื่อมความสำเร็จ “เรียนภาษาอังกฤษ Wall Street English”

24 March 2017


การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว “ภาษา” คือหัวใจสำคัญในการการสื่อสารเพราะสามารถเชื่อมโยงในหลากมิติให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการศึกษา ธุรกิจ รวมทั้งเศรษฐกิจ โดยภาษากลางสำหรับภูมิภาคอาเซียนในปัจจุบันคือ “ภาษาอังกฤษ” ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในกลุ่มนักศึกษาและนักธุรกิจต่างหันมาโฟกัสและฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของภาษามากยิ่งขึ้น โดยหนึ่งในหลากหลายสถาบันสอนภาษาอังกฤษอย่างเช่น สถาบันสอนภาษา Wall Street English ได้มุ่งเน้น มุ่งมั่นและมุ่งสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนที่ครบวงจร มีมาตรฐานระดับสากล ทันสมัยด้วยระบบการสอนแบบเทคโนโลยี มีความยืดหยุ่นในเรื่องเวลา ตลอดจนสร้างเครือข่ายธุรกิจควบคู่ไปกับการเรียนการสอน

เรียน Wall Street English ดีไหม ทำไมถึงต้องเรียนภาษาอังกฤษWall Street English? เพราะหลักสูตรของสถาบันแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศเสมือนใช้ชีวิตจริงในต่างประเทศ (Total English Environment) ซึ่งได้เรียนภาษาอังกฤษและฝึกฝนทักษะกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Language & Skills Class)ที่มีคุณภาพคอยอำนวยความสะดวกในโลกของภาษาอังกฤษอย่างใกล้ชิดและเป็นมิตร ทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และเทคนิคการทำข้อสอบให้ได้คะแนนดี ขณะเดียวกันได้นำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้น อาทิ การมีแบบฝึกหัดออนไลน์ (MyEnglishLab)โดยผู้เรียนภาษาอังกฤษWall Street English สามารถฝึกฝนเพิ่มเติมกับแบบฝึกหัดและทดลองทำข้อสอบภาษาอังกฤษ ใน MyEnglishLab เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ PEARSON

อย่างไรก็ดีเพื่อสร้างความเข้มข้นของการเรียนการสอน Wall Street English ได้เพิ่มการฝึกฝนกับอาจารย์เจ้าของภาษา (Practice Class)ในห้องเรียนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาปรับและประยุกต์ใช้ เพื่อยกระดับความสามารถของทุกคน และหัวใจที่สำคัญของการสร้างความแตกต่างสำหรับการเรียนการสอนที่นี่คือ การจัดกิจกรรมกลุ่ม (English Corner) โดยในส่วนนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ฝึกการฟังและพูดกับเพื่อนๆ แบบไม่จำกัดจำนวนชั่วโมง โดยมีอาจารย์เจ้าของภาษาคอยดูแลและให้คำปรึกษาตลอดการเรียนภาษาอังกฤษกับ Wall Street English

นอกจากการเรียนการสอนวอลสตรีทเราให้ความสำคัญถึงการ “เชื่อมโยง” ด้านการติดต่อสื่อสารหรือสร้างเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ๆ ถือได้ว่าการเรียนภาษาอังกฤษ Wall Street Englishเป็นเวทีแห่งโอกาสที่สำคัญและสมบูรณ์ทั้งในแง่ของการเรียนรู้ พบปะสังคมใหม่ สัมผัสวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา ตลอดจนจับคู่ธุรกิจ ซึ่งทั้งหมดเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญในการยกระดับประเทศให้มีองค์ความรู้ด้านภาษาที่ดีเยี่ยมและเติบโตต่อไปในตลาดภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ
สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.wallstreetenglish.in.th/