กรมการขนส่งฯจัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ

21 March 2017


กรมการขนส่งทางบก จัดสัมมนายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อรับฟังความเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยกลางและอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถโดยสาร ขนาดเล็กที่จะนำมาแทนรถตู้โดยสาร และรถตู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะของประเทศ

21 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก นายเจริญรัฐ  ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะ” ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งรุ่นใหม่ เพื่อเป็นเวทีสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทำการมีส่วนร่วม รับฟังข้อเสนอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กและรถตู้โดยสาร

นายเจริญรัฐ ฉิมสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้ปี 2560 เป็นปีแห่งความปลอดภัยคมนาคม โดยหน่วยงานในสังกัดร่วมกันดำเนินมาตรการเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการคมนาคมขนส่งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากรถโดยสารสาธารณะจะสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ประเมินค่าไม่ได้ กระทรวงคมนาคมจึงให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาและกำหนดมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ รวมถึงกำหนดอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมและการยอมรับจากผู้ประกอบการขนส่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในการใช้บริการรถโดยสารประจำทาง เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในระยะเร่งด่วนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และต่อเนื่องให้เกิดความปลอดภัยตลอดทั้งปี

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมการขนส่งทางบกได้ขานรับนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยเฉพาะมาตรการเข้มข้นสร้างความปลอดภัยในรถโดยสารอย่างเร่งด่วน กำหนดให้รถโดยสาร ทุกประเภท ทุกคันต้องติดตั้ง GPS Tracking และติดตามรถโดยสารสาธารณะทุกคันผ่านศูนย์บริหารจัดการเดินรถด้วยระบบ GPS ของกรมการขนส่งทางบก และศูนย์ GPS ของสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งผู้โดยสารและผู้ประกอบการสามารถมีส่วนร่วมในการกำกับตรวจสอบพฤติกรรมของรถได้ผ่าน application “DLT GPS” แบบ Realtime เช่นเดียวกัน ออกตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะด้วยกล้องเลเซอร์ในเส้นทางสายหลักเข้า–ออกกรุงเทพมหานครอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังมีมาตรการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ประจำรถตามมาตรฐานความปลอดภัย (Checklist) ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ทหาร ตำรวจ และหน่วยงานท้องถิ่น ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดจอดรถที่กำหนด 212 จุดทั่วประเทศ โดยดำเนินมาตรการเข้มข้นตั้งแต่วันที่ 13 – 19 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ต่อเนื่องช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่ 5 – 24 เมษายน 2560 และตลอดปี รวมถึงการติดตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุดทุกกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน

สำหรับการสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย รถโดยสารสาธารณะและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยและอุปกรณ์ส่วนควบสำหรับรถโดยสารขนาดเล็กที่จะนำมาแทนรถตู้โดยสารและรถตู้โดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะได้นำผลจากการสัมมนาในวันนี้ ไปประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถโดยสารสาธารณะในทุกมิติ เพื่อช่วยป้องกันและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ ซึ่งหากทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัยความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุย่อมลดลงและ เกิดความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มขึ้น

 


กรมการขนส่งทางบก รถโดยสารสาธารณะ มาตรฐานความปลอดภัย