“อาคม”สัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวฯจังหวัดภูเก็ต

20 March 2017


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดการสัมมนาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง“กระทรวงคมนาคมกับการขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นนครแห่งอันดามัน” วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมโบ๊ท ลากูน รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายสนิท ศรีวิหค นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนา นักวิชาการท้องถิ่น องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ชมรมผู้ประกอบการ สื่อมวลชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการสัมมนาฯ

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตสู่นครแห่งอันดามัน เนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละมากกว่าหนึ่งล้านคนตลอดทั้งปี สร้างรายได้เข้าประเทศหลายแสนล้านบาท ทำให้มีจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพิ่มสูงขึ้นมาก ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง ทั้งท่าอากาศยาน ทางหลวง ท่าเรือ และระบบขนส่งสาธารณะไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ทำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง โดยเฉพาะบนทางหลวงสายหลักที่มีสภาพการจราจรหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งคุณภาพชีวิตของประชาชน

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมจะนำความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ความต้องการต่างๆ ของชาวจังหวัดภูเก็ตที่ได้จากการสัมมนาฯ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต มาวางแผนการดำเนินงานให้เกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยจะร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อนโครงการทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้จังหวัดภูเก็ตคงความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเป็นนครแห่งอันดามันอย่างยั่งยืนต่อไป