EFORL ยันไม่กระทบบริษัทลูกเบี้ยวหนี้บี/อี150ล้าน

20 March 2017


นายธีรวุทธิ์ ปางวิรุฬห์รักข์   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จํากัด (มหาชน) หรือ EFORL  ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ดับบลิวซีไอ โฮลดิ้ง จํากัด   (WCIH ) ชี้แจงเรื่องการ ผิดนัดชําระหนี้ตั๋วบี/อีที่ครบกําหนดชําระ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 จํานวน 150 ล้านบาท ของ กองทุนเปิดโซลาริสตราสารหนี้ พริวิเลจ 3 ว่า  ไม่ได้มีผลกระทบต่อ EFORL ที่เป็นบริษัทแม่แต่ประการใด เนื่องจากมีการบริหารการ จัดการ และ ความเป็นหนี้แยกเป็นอิสระต่อกัน

อย่างไรก็ดีทาง WCIH ได้มีการแจ้งทางวาจา และ ส่งหนังสือขอเลื่อนการไถ่ถอนตั๋วแลกเงินฉบับดังกล่าว และตั๋วแลกเงินที่ยังไม่ถึงกําหนดชําระฉบับอื่นแล้วด้วย ตามหนังสือ ลงวันที่ 17 มีนาคม 2560 โดยชี้แจงต่อ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน โซลาริส จํากัด เพื่อขอเลื่อนการ ชําระหนี้ตั๋วแลกเงินที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 425 ล้านบาท ซึ่งจะชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 2 ของปี 2560 เนื่องจาก WCIH กําลังอยู่ในช่วงเวลาดําเนินการปรับโครงสร้างการบริหารองค์การในส่วนที่สําคัญ เพื่อให้บริษัทมี ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ซึ่งจะเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 60 วัน โดยในระหว่างที่ยังไม่มีการจ่ายชําระคืนนั้น WCIH มีภาระในการจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดพร้อมกับมูลหนี้เมื่อมีการจ่ายชําระคืนตั๋วแลกเงินเท่านั้น

ทั้งนี้  เมื่อเดือนธันวาคม 2557 กรณี WCIH เข้าทํารายการลงทุนในกิจการของ วุฒิ-ศักดิ์  WCIH มีการ กู้ยืมเงินเป็นหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินในประเทศ จํานวน 2,000 ล้านบาท  ณ ปัจจุบัน WCIH มีหนี้คงค้างต่อ สถาบันการเงินดังกล่าวเพียง 289 ล้านบาท ซึ่งเงินส่วนหนึ่งที่ใช้ในการจ่ายชําระหนี้ระยะยาวนั้น มาจากการออกตั๋ว แลกเงินระยะสั้นในอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่า และในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลาดตั๋วเงินระยะสั้นจะได้รับการต่ออายุตั๋วแลก เงินและ/หรือสามารถทยอยชําระคืนได้เป็นปกติ หากแต่สภาพปัจจุบันระดับความน่าเชื่อถือในตลาดเงินของตราสาร หนี้ระยะสั้นหรือตั๋วแลกเงินลดต่ําลง จึงไม่สามารถดําเนินการต่ออายุตั๋วแลกเงินและ/หรือสามารถทยอยชําระคืนได้ ตามสภาพปกติ ดังนั้นจึงส่งผลให้ WCIH ไม่สามารถชําระหนี้ตั๋วแลกเงินตามกําหนดได้

ปัจจุบัน WCIH  มียอดคงเหลือ จํานวน 425 ล้านบาทขณะที่มี สินทรัพย์ที่มีตัวตน  1,425 ล้านบาท  คิดเป็น  29.82% สะท้อนว่ายอดหนี้ตั๋วแลกเงินระยะสั้นของ WCIH ที่ยังคงค้างนั้นเป็นสัดส่วนเพียงส่วนน้อยเมื่อ เทียบกับสินทรัพย์ที่มีตัวตนของกิจการโดยรวม ซึ่งไม่เป็นที่น่ากังวลสําหรับการดําเนินงานเพื่อการชําระหนี้ดังกล่าว แต่อย่างใด ตั๋วแลกเงินของ WCIH มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สําหรับ  EFORL มียอดหนี้ตั๋วแลกเงินทั้งหมด 770 ล้านบาท และมีการจ่ายชําระคืน  400 ล้านบาท    ปัจจุบัน  ยังคงมีภาระหนี้ตั๋วแลกเงินซึ่งยังไม่ถึงกําหนดชําระอีก 4 ฉบับ รวมเป็นเงินจํานวน 370 ล้าน


อี ฟอร์ แอล เอม EFORL