WIIK กำไรปี 2559 เติบโต 60.54% แจกปันผล 0.20 บาท พร้อมดัน "วิค วอเตอร์" เข้าตลาดฯ

23 February 2017


นายวิบูลย์ แสงวิทยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์ จำกัด (มหาชน) หรือ WIIK เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติที่สำคัญดังนี้ คือ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2559 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,348,723 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งบริษัทฯ มีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 374,938,000 หุ้น คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 74,987,600 บาท

โดยกำหนดให้วันที่ 11 เมษายน 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนหุ้นในวันที่ 12 เมษายน 2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 อีกทั้งอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 189,975,200 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 664,892,534 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 474,917,334 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 189,975,200 หุ้น (พาร์ 1 บาท) ประกอบด้วย หุ้นสามัญรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 119,975,200 หุ้น และหุ้นสามัญรองรับการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ส่วนที่เหลือจำนวน 70,000,000 หุ้น ตามที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป รวมไปถึงการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น 100% จำนวน 120,000,000 บาท จากเดิม 50,000,000 บาท เป็น 170,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,200,000 หุ้น (พาร์ 100 บาท) และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 117 บาทรวมเป็นเงินที่ใช้ในการเพิ่มทุน 140,400,000 บาท และกำหนดให้เรียกชำระค่าหุ้นครั้งแรกในสัดส่วน 25% ของทุนส่วนที่เพิ่ม ส่วนที่เหลือให้เรียกชำระตามความจำเป็นต้องใช้เงิน ซึ่งบริษัทฯ มีแผนที่จะระดมทุนให้ บริษัท วิค วอเตอร์ จำกัด ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เร็วๆ นี้ โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เป็นวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเซี่ยงไฮ้ ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320


กำไร ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหุ้น ปันผล WIIK วิค แอนด์ ฮุคลันด์ แจก