ก.ล.ต.เปิดตัว“หลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน” (I Code)

23 February 2017


สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดตัวหลักธรรมาภิบาลการลงทุน สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน (Investment Governance Code: I Code) เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันในการลงทุนอย่างรับผิดชอบ คำนึงถึงประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกิจการที่ไปลงทุน นอกเหนือจากปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนเพียงอย่างเดียว  ซึ่งจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนสถาบันเองในระยะยาว และทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเจ้าของเงินลงทุนและตลาดทุนโดยรวม

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลงทุนที่สามารถพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยมาตรการสำคัญประการหนึ่ง คือการเพิ่มบทบาทของผู้ลงทุนสถาบันในตลาดทุน ให้มีการบริหารเงินลงทุนอย่างรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG)  ดังนั้น องค์กรระหว่างประเทศและประเทศชั้นนำหลายแห่งจึงได้มีการออก I Code เพื่อเป็นหลักปฏิบัติสำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และในปัจจุบัน I Code ได้ถูกบรรจุเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CG ) ในระดับประเทศอีกด้วย

ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลและผู้ลงทุนสถาบันอีก 8 องค์กร ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย สำนักงานประกันสังคม กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงร่วมกันประกาศความร่วมมือสนับสนุนการออกหลักปฏิบัติ I Code ให้ผู้ลงทุนสถาบันไทยนำ I Code ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และบริษัทประกันมาร่วมกันประกาศความตั้งใจที่จะนำ I Code ไปปฏิบัติ ซึ่งการร่วมมือจากทุกองค์กรเป็นการแสดงพลังในการสร้างวัฒนธรรมการจัดการลงทุนอย่างมีธรรมาภิบาล

นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ตลาดทุนที่พัฒนาและมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนจะพึ่งพาการออกกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดเพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องอาศัยการเห็นประโยชน์และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยตัวกิจการเอง รวมถึงการมีแรงผลักดันจากผู้มีส่วนร่วมในตลาด (market force) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ลงทุนสถาบัน ดังนั้น I Code นี้จึงช่วยสนับสนุนให้ตลาดทุนไทยมี market force ที่เข้มแข็ง และสร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการประกอบธุรกิจอย่างรับผิดชอบของกิจการในตลาดทุนไทย”

หลักปฏิบัติ I Code ได้ใช้แนวทางเดียวกับสากล เพื่อเป็นกรอบจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการลงทุนและการปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้า ประกอบด้วยหลักปฏิบัติสำคัญ 7 ข้อ ซึ่งผู้ลงทุนสถาบันได้ทำอยู่แล้ว 2 เรื่อง คือ การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ และการเปิดเผยนโยบายการใช้สิทธิออกเสียงและผลการใช้สิทธิออกเสียง และมีเรื่องที่ต้องทำเพิ่มอีก 5 ข้อ กล่าวคือ การกำหนดนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุนที่ชัดเจน ตัดสินใจและติดตามบริษัทที่ลงทุนอย่างใกล้ชิดและทันเหตุการณ์ เพิ่มระดับการติดตามบริษัทที่ลงทุน หากพบว่าบริษัทมีการดำเนินงานที่อาจมีข้อสังเกตด้านธรรมาภิบาล เข้าข่ายขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ลงทุนสถาบันก็จะออกหนังสือขอให้บริษัทชี้แจง ขอเข้าพบกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ และถ้าเห็นว่ายังเพิกเฉยก็อาจประชุมร่วมกับผู้ลงทุนสถาบันอื่น ๆ เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยนโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน และการปฏิบัติตามนโยบายต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ลงทุนสถาบันสามารถประกาศรับและปฏิบัติตาม I Code ได้ตามความสมัครใจ โดยสามารถนำหลักปฏิบัติไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของแต่ละบริษัท หรือชี้แจงข้อขัดข้องที่ทำให้ไม่สามารถทำตามหลักการดังกล่าวได้พร้อมเหตุผลหรือมาตรการทดแทนที่บริษัทนำมาใช้ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม I Code และผลการปฏิบัติบนเว็บไซต์ของผู้ลงทุนสถาบันและในรายงานประจำปี  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลด I Code และแบบฟอร์มการประกาศรับและปฏิบัติตาม I Code ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.cgthailand.org โดย ก.ล.ต. จะเผยแพร่รายชื่อผู้ลงทุนสถาบันที่รับการปฏิบัติตาม I code บนเว็บไซต์ ก.ล.ต.


ก.ล.ต. หลักธรรมาภิบาล