บีโอไอจี้อนุมัติส่งเสริมลงทุน ไตรมาสแรกปล่อยกว่า2แสนล.

24 April 2015


บีโอไอจี้อนุมัติส่งเสริมลงทุน ไตรมาสแรกปล่อยกว่า2แสนล.


บีโอไอ เผยไตรมาสแรกไฟเขียวส่งเสริมการลงทุน 793 โครงการ มูลค่าลงทุนกว่า 2.17 แสนล้านบาท ขยายตัว 5 เท่า นักลงทุนแห่ลงทุนในกิจการบริการและสาธารณูปโภค มั่นใจช่วยขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจในปีนี้ได้ ขณะเดียวกันช่วง 3 เดือน มีผู้ประกอบการสนใจยื่นขอรับส่งเสริมตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่แล้ว 176 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2.88 หมื่นล้านบาท


นางหิรัญญาสุจินัยรักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอเปิดเผยถึงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้ว่าจากเมื่อปีที่ผ่านมาได้มีนักลงทุนยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งทางบีโอไอจะพยายามเร่งการอนุมัติส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้เกิดลงทุนจริงอันจะเป็นการช่วยกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา ได้ส่งเสริมการลงทุนไปแล้วทั้งสิ้น 793 โครงการ เงินลงทุนรวม 2.175 แสนล้านบาท สูงกว่ามูลค่าการอนุมัติโครงการลงทุนช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึง 5 เท่า ที่ได้อนุมัติมีมูลค่าเงินลงทุนเพียง 3.465 หมื่นล้านบาท    


ทั้งนี้กิจการที่ได้รับการอนุมัติในช่วงไตรมาสแรกนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม กิจการบริการและสาธารณูปโภค จำนวน 176 โครงการ เงินลงทุน 6.057 หมื่นล้านบาท รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 98 โครงการ เงินลงทุน 5.61 หมื่นล้านบาท เคมีภัณฑ์พลาสติก และกระดาษ จำนวน 179 โครงการ เงินลงทุน 3.58 หมื่นล้านบาท กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 145 โครงการ เงินลงทุน 2.98 หมื่นล้านบาท เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 139 โครงการ เงินลงทุน 1.97 หมื่นล้านบาท อุตสาหกรรมเบา 43 โครงการ เงินลงทุน 1.01 หมื่นล้านบาท และกิจการกลุ่มแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 13 โครงการ เงินลงทุน 5.21 พันล้านบาท


บอร์ดบีโอไอ ที่มีพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พยายามจะเร่งอนุมัติส่งเสริมการลงทุนให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการพิจารณาของคณะทำงานพิจารณาโครงการและคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ ที่สามารถประชุมเพื่ออนุมัติโครงการที่มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน 750 ล้านบาทได้เป็นประจำทุกสัปดาห์ จึงมั่นใจว่ากิจการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว จะสามารถเริ่มดำเนินโครงการและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ให้เติบโตได้อย่างแท้จริง 


นางหิรัญญากล่าวอีกว่าส่วนการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 3 เดือน ในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 176 โครงการ เงินลงทุนรวม 2.88 หมื่นล้านบาท โดยกิจการส่วนใหญ่ จำนวน 94 โครงการ เงินลงทุน 1.514 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 53% ของโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนทั้งหมด  เป็นกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ และสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล  อาทิ  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ  กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน  กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการซอฟต์แวร์ ทั้งในส่วนเอนเตอร์ไพรส์ซอฟต์แวร์ และดิจิตอลคอนเทนต์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน กิจการศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) บีโอไอ หิรัญญา สุจินัย