7 องค์กรไทยคุณภาพคว้า“รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ"

16 February 2017


กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวง ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกาศรายชื่อ 7 องค์กรไทยคุณภาพ ทั้งองค์กรรัฐ เอกชนและรัฐวิสาหกิจ ดำเนินกิจการทั้งในภาคการผลิต การบริการ และสาธารณสุข ที่ผ่านเกณฑ์คว้ารางวัล “การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือThailand Quality Class (TQC)” ประจำปี 2559 ได้สำเร็จ ในงานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ณ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ทั้งนี้รางวัลดังกล่าว ให้ความสำคัญกับระบบบริหารจั ดการที่เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขี ดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล สำหรับในปีนี้ ไม่มีองค์กรใดผ่านเกณฑ์การพิ จารณาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)

งานแถลงข่าวผลรางวัลคุณภาพแห่ งชาติในครั้งนี้ยังได้รับเกี ยรติจากปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ดร.สมชาย หาญหิรัญ กล่าวถึงรางวัลคุณภาพแห่งชาติกั บการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเพิ่ มผลิตภาพของประเทศให้พร้อมมุ่ งสู่ 4.0 โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคั ญของรางวัลคุณภาพแห่งชาติไว้ว่า “เมื่อองค์กรธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญกับการเปลี่ ยนแปลงในโลกที่รวดเร็วในทุกมิติ   ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยี 4.0 รางวัลคุณภาพแห่งชาติถือเป็นแนวทางที่จะช่วยให้องค์ กรสามารถพัฒนาธุรกิจได้อย่ างประสบความสำเร็จโดยสอดรับกั บการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อเพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมใหม่ในด้านกระบวนการ ด้านสินค้าและบริการ ด้านการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับผลิตภาพและปรับปรุงองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานระดับสากล พร้อมรับมือกับการปรับเปลี่ยนสู่ ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อันเป็นการเพิ่มโอกาสและสร้ างความได้เปรียบในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศและส่งผลต่อการเพิ่มผลิตภาพโดยรวมของประเทศต่อไป”

ด้านกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส  สุวรรณเวลาประกาศรายชื่อองค์ กรที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) ในปี 2559 โดยมีจำนวนองค์กรที่ผ่านการพิ จารณาให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 7องค์กร ดังต่อไปนี้

1.กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เอทิลี นออกไซด์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

3.บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด

4.บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

5.บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

6.โรงไฟฟ้าน้ำพอง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

7.โรงไฟฟ้าบางปะกง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และยังมีการกล่าวถึงเป้ าหมายของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมทั้งประโยชน์ที่องค์กรจะได้ รับจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ งชาติ “องค์กรที่ดำเนิ นการตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่งชาติจะได้รับประโยชน์ อย่างมหาศาล หากองค์กรทั้งหลายได้นำเกณฑ์ รางวัลคุณภาพแห่งชาติเข้าไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่ างต่อเนื่อง ก็จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุ ดในทุกขั้นตอน เริ่มต้นจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึงสถานการณ์ที่ แท้จริงว่าระบบการบริหารจั ดการยังขาดตกบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกำหนดวิธีการและเป้ าหมายที่ชัดเจนในการจัดทำแผนปฏิ บัติการ และเมื่อองค์กรปฏิบัติ ตามแผนจนบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และตัดสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมินด้ วยกระบวนการที่มีประสิทธภาพ และจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่ งระบุจุดแข็งและจุดที่ควรปรั บปรุง อันจะเป็นประโยชน์ต่ อการนำไปวางแผนปรับปรุงองค์ กรให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นต่อไป ”

ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิ ตแห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุ การคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่ งชาติ กล่าวถึงบทบาทและการดำเนินงานที่ สำคัญของสำนักงานรางวัลคุ ณภาพแห่งชาติ ในปี 2559-2560 “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้ผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ นำเกณฑ์รางวัลไปใช้พัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร ผ่านกิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรม ซึ่งเกณฑ์รางวัลช่วยให้เกิ ดการบูรณาการกระบวนการบริหารจั ดการไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถเห็ นได้อย่างชัดเจน จนส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิ จกรรมเพิ่มสูงขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีผลให้ภาคส่วนต่างๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ไปใช้เป็นกรอบการพัฒนาเกณฑ์ รางวัลอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชนอย่างแพร่หลาย”

อีกทั้งยังกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพการณ์ของโลกโดยอ้างอิงจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm  Baldrige National Quality Award (MBNQA)  “เกณฑ์รางวัลในปี พ.ศ. 2559 -2560 กล่าวถึงประเด็นสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่  1) การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสำคัญกั บความสามารถขององค์กรในการสร้ างให้เกิดคามเปลี่ ยนแปลงภายในองค์กร 2)Big data มุ่งเน้นการจัดการวิเคราะห์ข้อมูล การคงสภาพข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์ จากหลากหลายแหล่งที่มาที่แตกต่างกัน และ 3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ โดยให้ความสำคัญกับประเด็ นการบริหารความเสี่ ยงจากผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับในอนาคต เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ จะคำนึงถึงเรื่อง Cybersecurity หรือกระบวนการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร ระบบและเครือข่ายที่ใช้ในการเก็บ และ Enterprise Risk Management (ERM) หรือการตัดสินใจขององค์ กรในการจัดการกับความเสี่ยง โดยองค์กรต้องสร้างสมดุลระหว่างระดับของความเสี่ยงกับการสร้างความยั่งยืนและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม”


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ TQA TQC