เพิ่มโทษจำคุก-ปรับ ปลูกสร้างรุกลำน้ำ

18 February 2017


กรมเจ้าท่าดีเดย์ 23ก.พ.เพิ่มโทษจำคุก-ปรับรายวันสิ่งปลูกสร้างล่วงลํ้าลำนํ้า เผยมากกว่า 1,000 แห่งเข้าข่ายต้องรื้อถอน สมาคมประมง 22 จ.โอดพ่นพิษ คนกินปลาแพงขึ้น

พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.ฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อควบคุมการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดลงไปในแม่น้ำ ลำคลอง ทะเล ชายหาดสาธารณประโยชน์ เพื่อประโยชน์ในการรักษาลำน้ำสำหรับการพาณิชยนาวี การเกษตรกรรม และการป้องกันอุทกภัย ซึ่งกรมเจ้าท่าจะแจ้งให้ทราบว่าออกใบอนุญาตให้ได้หรือให้ทำการรื้อถอนภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแบบการแจ้ง

นางจิราภรณ์  จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" จากการสำรวจพบว่าสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่ไม่เคยได้รับอนุญาตหรือเคยได้รับอนุญาต แต่ปลูกสร้างไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับอนุญาตก่อนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 มีจำนวนมากกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศต้องรื้อถอน ดังนั้นทางกรมจึงจำเป็นที่จะต้องแก้กฎใหม่เพิ่มโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับคำนวณเป็นตารางเมตรของพื้นที่ที่ล่วงล้ำลำน้ำ ในอัตราตารางเมตรละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกินตาราเมตรละ 2 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้จะต้องถูกปรับเป็นรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ 2 หมื่นบาท หากไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ให้ทำการรื้อถอนหรือแก้ไขจนกว่าจะมีการปฏิบัติตามคำสั่งแล้วเสร็จ ซึ่งสาเหตุที่แก้ไขใหม่จากเดิมมีแค่โทษปรับ เนื่องจากคนไม่เกรงกลัว ต้องเพิ่มโทษให้หนักขึ้น

ทั้งนี้เมื่อกฎหมายบังคับใช้แล้ว ข้อปฏิบัติสำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ ให้แจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ตามแบบการแจ้ง ผ่านช่องทางและวิธีที่กำหนดภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2560

ขณะที่นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย กล่าวว่า เป็นกฎมายใหม่ที่จะกระทบกับผู้ประกอบการประมง 22 จังหวัด เนื่องจากจังหวัดใด ไม่มีท่าเทียบเรือผู้ประกอบการก็เคยอาศัยจอดท่าเทียบเรือขึ้นฝั่ง นำปลาไปขึ้นรถเพื่อไปจำหน่ายต่อ แต่ต่อไปไม่มีแล้ว จะทำให้ราคาปลายิ่งสูงขึ้นเพราะการขนส่งยิ่งไกลขึ้น สุดท้ายจะส่งผลต่อผู้บริโภครับประทานปลาราคาแพงขึ้น

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,236 วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2560


กรมเจ้าท่า รุกลำน้ำ