กรมชลฯเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้ 40 ล้านไร่

11 February 2017


กรมชลประทานวางแผนแม่บท 5 ปี หนุนยุทธศาสตร์ชาติ  ขยายพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศเพิ่มอีก 4.35 ล้านไร่ และไม่น้อยกว่า 40 ล้านไร่  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พร้อมตั้งเป้าเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ

นายสัญชัย เกตุวรชัย  อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า  กรมชลประทานดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลเพิ่มเพิ่มพื้นที่ชลประทานให้ได้ 40 ล้านไร่ โดยได้กำหนดแผนแม่บทพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานในระยะ 5 ปี (2560-2564) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของรัฐบาล โดยภายในปี 2564 ตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ชลประทานให้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4.35 ล้านไร่  เพิ่มปริมาณน้ำในการเก็บกักอีก 4,245 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)  ดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำครอบคลุมพื้นที่รวมประมาณ 6.92 ล้านไร่ และดำเนินการจัดรูปที่ดินและระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรม ให้ได้อีก 921,351 ไร่  คาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์จากแผนแม่บทดังกล่าวประมาณ 2.20 ล้านครัวเรือน

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ กรมชลประทานจะดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการกระจายน้ำทั้งสิ้น 211 โครงการ หากแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 437.73 ล้าน ลบ.ม.  มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ประมาณ 477,965 ไร่  และมีประชาชนได้รับประโยชน์ 96,884 ครัวเรือน   ใช้งบประมาณลงทุนทั้งสิ้น 6,360.11 ล้านบาท สำหรับผลการพัฒนาแหล่งน้ำจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่การเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 30 ล้านไร่ โดยเป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้จำนวน 309,475 ไร่  เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก จำนวน 135.65 ล้าน ลบ.ม. จากการสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และยังได้เพิ่มจำนวนแหล่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในระยะเร่งด่วนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ แก้มลิง ระบบระบายน้ำ และอาคารควบคุมบังคับน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยได้อีกจำนวน 420,000 ไร่  และยังได้ดำเนินการป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำตามพระราชดำริ การพัฒนาการเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน

“กรมชลประทานได้ตั้งเป้าในปี 2564 มุ่งสู่การเป็นองค์การเสริมพลังใหม่สู่การเปลี่ยนแปลง   ปี 2569 สร้างภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ  ปี 2674 ปฏิรูปแบบกระบวนการงาน  และในปี 2579  กรมชลประทานจะต้องเป็นองค์กรอัจฉริยะที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ” อธิบดีกรมชลประทานกล่าวในตอนท้าย


กรมชลฯ ชลประทาน พื้นที่ชลประทาน