พาณิชย์เปิดประมูลข้าวทั่วไป 2.8 ล้านตัน

3 February 2017


นางดวงพร  รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการ นบข. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ได้เห็นชอบกรอบแนวทางการระบายข้าวคงเหลือในสต็อกของรัฐ ปริมาณ 8.01 ล้านตัน เพื่อเร่งรัดการระบายสู่ช่องทางที่เหมาะสมกับสภาพข้าวเพื่อรักษาประโยชน์สูงสุดของรัฐและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อตลาด ราคาข้าวและธัญพืชอื่นที่เกษตรกรจะได้รับ ซึ่งเป็นการดำเนินการหลังจากที่ นบข. ได้ให้ชะลอการระบายข้าวในสต็อกของรัฐตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านราคาต่อเกษตรกรในช่วงต้นฤดูและความเสียหายต่อระบบตลาดข้าวส่งออกของไทยในวงกว้างซึ่งไม่สามารถประเมินมูลค่าได้ และให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ข้าวอย่างใกล้ชิดเพื่อเริ่มระบายข้าวต่อไปให้เร็วที่สุดเท่าที่สถานการณ์ตลาดจะอำนวยผลจากการติดตามสถานการณ์ผลผลิตและราคาของสินค้าข้าวและสินค้าเกษตรอื่นๆ ได้แก่ มันสำปะหลังและข้าวโพด ที่เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพบว่า ขณะนี้เป็นช่วงที่ข้าวนาปี 2559/60 ออกสู่ตลาดหมดแล้วและตลาดมีศักยภาพสามารถรองรับข้าวในสต็อกของรัฐได้ ดังนั้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ประธานกรรมการ นบข. จึงได้เห็นชอบการระบายที่ผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวและให้คณะทำงานดำเนินการระบายข้าวในสต็อกของรัฐออกประกาศเปิดประมูลจำหน่ายข้าวเป็นการทั่วไป เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ปริมาณ 2.87 ล้านตัน เพราะเห็นว่าสถานการณ์ขณะนี้เอื้ออำนวยและเป็นจังหวะที่เหมาะสมสำหรับการนำข้าวออกมาระบายก่อนที่ผลผลิตข้าวนาปรังจะออกสู่ตลาดในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ออกประกาศ เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป (TOR) ที่ยังคงสาระสำคัญและเงื่อนไขการประมูลเช่นเดียวกับการเปิดประมูลข้าวที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

· ปริมาณข้าวที่นำมาเปิดประมูล 2.87 ล้านตัน จำนวน 274 คลัง ใน 41 จังหวัด

· เป็นข้าวเกรด P/A/B/C ประกอบด้วย 17 ชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ข้าวหอมจังหวัด ข้าวขาว 5% ข้าวปทุมธานี 5% ข้าวขาว 10% ข้าวขาว 15% ข้าวขาว 25%เลิศ ข้าวปทุมธานี ข้าวเหนียวขาว 10% ข้าวท่อนหอมมะลิ ข้าวท่อนหอมจังหวัด ข้าวท่อนปทุมธานี ปลายข้าวหอมมะลิ ปลายข้าวหอมจังหวัด ปลายข้าวปทุมธานี ปลายข้าว A1 เลิศ และปลายข้าว A1

· คุณสมบัติผู้เสนอซื้อ เป็นบุคคลธรรมดา/นิติบุคคล/รัฐวิสาหกิจ/สหกรณ์ ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการค้าข้าวหรือสินค้าเกษตร

· วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. เชิญผู้สนใจเข้ามารับฟังการชี้แจงเงื่อนไขการประมูล (TOR)  ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ การตัดสินใจยื่นซองเสนอซื้อ

· วันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. เปิดให้ผู้สนใจเข้าดูสภาพข้าวในคลังสินค้า

· กำหนดวัน เวลา และสถานที่ยื่นซอง ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 3 อาคารกองมาตรฐานสินค้านำเข้าส่งออก กรมการค้าต่างประเทศ

-วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ยื่นซองเอกสารคุณสมบัติ

-วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ประกาศรายชื่อผู้เสนอซื้อที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน  ตั้งแต่ เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. ยื่นซองเสนอซื้อตั้งแต่ เวลา 12.30 น. เปิดซองเสนอซื้อต่อหน้าสาธารณชน และสื่อมวลชน

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ได้เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th


ประมูลข้าว พาณิชย์ นบข.