คปภ.ชูธงปี 60 เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนการประกันภัยในยุคดิจิตอล

26 January 2017


ดร.สุทธิพล  ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยก้าวสู่ยุค 4.0 เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย อย่างนาโนเทคโนโลยี ไบโอเทคโนโลยี  Internet of Thing และ AI ซึ่งจะทำให้ทุกกิจกรรมที่เคลื่อนไหวบนโลกใบนี้ถูกแปรเป็นข้อมูลดิจิตอล ดังนั้นผู้ที่สามารถบริหารจัดการ Big Data ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบในทุกมิติ สำนักงาน คปภ.ในฐานะหน่วยงานผู้กำกับดูแลธุรกิจประกันภัยก็หลีกเลี่ยงกระแสการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ได้เช่นเดียวกับธุรกิจประกันภัยและธุรกิจอื่นๆ จึงจำเป็นต้องก้าวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจดิจิตอลที่เกิดขึ้น ดังนั้นตนจึงกำหนดทิศทางการทำงานของสำนักงาน คปภ. ในปี2560 “เป็นปีแห่งการขับเคลื่อนการประกันภัยในยุคดิจิตอล” ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่การเป็น “Digital Insurance Regulator” โดยจะคงไว้ซึ่งบทบาทของการเป็นผู้กำกับดูแล สนับสนุนส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัย รวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมดิจิตอลในอุตสาหกรรมประกันภัยและการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความเป็นธรรม

สำหรับแนวโน้มของอุตสาหกรรมประกันภัยในปี 2560 คาดว่าจะยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งในฝั่งประกันชีวิตและประกันวินาศภัย โดยคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมประกันภัยทั้งระบบจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 8-9 แสนล้านบาท


คปภ. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกันภัยในยุคดิจิตอล