ไทยพาณิชย์ประกาศผลกำไรสุทธิปี  59 จำนวน 47,612 ล้านบาท

19 January 2017


วันที่ 16 มกราคม 2560- ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยประกาศผลการดำเนินงานประจำปี 2559 (งบการเงินรวมก่อนตรวจสอบ) มีผลกำไรสุทธิจำนวน 47,612 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.9% จากปี 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น โดยที่สินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้น

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิตามงบการเงินรวมในปี 2559 มีจำนวน 88,449 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.8% จากปี 2558 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ธนาคารสามารถบริหารต้นทุนเงินฝากได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเติบโตของสินเชื่อ 5.8% จากปีก่อน

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมลดลง 17.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 มีกำไร (พิเศษ) จากการขายเงินลงทุนตราสารทุนจำนวนมาก หากไม่รวมกำไรจากเงินลงทุนดังกล่าว รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 3.9% มาจากรายได้จากธุรกิจประกันชีวิต และกำไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศที่ลดลง อย่างไรก็ตาม รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวมในปี 2559 อยู่ที่ 2.67% ลดลงจาก 2.89% ณ สิ้นปี 2558 มาจากการปรับตัวที่ดีขึ้นของคุณภาพสินเชื่อกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ในขณะที่ SME และลูกค้าบุคคล สินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2559 ธนาคารตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 22,528 ล้านบาท หรือ 1.19% ของสินเชื่อรวม ลดลง 24.2% จากปี 2558 เนื่องจากอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้น โดยที่อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็น 134.3% ณ สิ้นปี 2559 จาก 109.8% ณ สิ้นปี 2558

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวถึงผลประกอบการในปีที่ผ่านมาว่า “ธนาคารสามารถรักษาผลประกอบการให้อยู่ในระดับดีใกล้เคียงกับปีก่อนท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ถึงแม้ว่าอัตราสินเชื่อที่ด้อยคุณภาพจะปรับตัวดีขึ้นแต่ธนาคารคงดำรงอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพที่สูงไว้ที่ระดับเกินกว่า 130% โดยเน้นความมั่นคงของธนาคารเป็นหลัก”

 

 


ไทยพาณิชย์