สิงคโปร์เตรียมชง Growth Map ขับเคลื่อนศก.ด้วยนวัตกรรม

11 January 2017


สิงคโปร์ชูแผนเม่บทใหม่ Growth Map ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งเน้นอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเงิน (ฟินเทค) เป็นหัวจักรขับเคลื่อนการเติบโตแทนภาคการส่งออกที่ชะลอตัวทั่วโลก

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งอนาคต หรือ ซีเอฟอี (The Committee on the Future Economy: CFE) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีนายเฮง สวีเกียต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายเอส อิสวารัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม เป็นประธานร่วม เตรียมเปิดเผยข้อเสนอแนะทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสู่การเจริญเติบโตยุคใหม่ฉบับเต็ม หรือที่เรียกว่า Growth Map ในเร็วๆนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศท่ามกลางบริบทที่ภาคการส่งออกซึ่งเคยเป็นหัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยังคงชะลอตัว ทำให้สิงคโปร์ต้องแสวงหาฟันเฟืองตัวใหม่มากระตุ้นการเจริญเติบโต สร้างการจ้างงาน และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันของสิงคโปร์ในเวทีโลก

ทั้งในปี 2559 เศรษฐกิจของสิงคโปร์มีอัตราการขยายตัวน้อยที่สุดในรอบ 7 ปี (ที่อัตรา 1.8%) ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงจากภายนอกมีเพิ่มมากขึ้นทั้งจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีนซึ่งเป็นคู่ค้าสำคัญ และจากนโยบายกีดกันการค้าที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้คณะกรรมาธิการฯจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้เสนอแนะให้รัฐบาลสิงคโปร์เน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ เช่น เทคโนโลยีทางการเงิน (ฟินเทค) และนาโนเทคโนโลยี ตลอดจนหามาตรการเพิ่มประสิทธิผลการทำงานท่ามกลางบริบทที่ประชากรวัยทำงานของสิงคโปร์กำลังมีจำนวนลดน้อยลง ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการเสริมสร้างทักษะให้กับประชากรผู้สูงวัยที่จะสามารถกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตลอดจนมาตรการปรับและเพิ่มทักษะให้กับบุคลากรเพื่อโยกย้ายตัวเองสู่อุตสาหกรรมแขนงใหม่ๆที่รัฐบาลกำลังส่งเสริม

อนึ่ง ในทศวรรษ 1990 สิงคโปร์เป็นชาติแรกๆในกลุ่มอาเซียนที่หันมาพัฒนาอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมและอุตสาหกรรมชีวเวชศาสตร์ จนกระทั่งในปี 2558 อุตสาหกรรมชีวเวชศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นจนเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้เข้าประเทศ 18,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือกว่า 6.65 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 10% ของผลผลิตรวมด้านอุตสาหกรรมของประเทศ

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,225 วันที่ 8 - 11 มกราคม พ.ศ.2560