เลขาธิการ ICAO ชื่นชมการแก้ปัญหาการบินพลเรือนของไทย

13 December 2016


เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ชื่นชมการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทยมีความก้าวหน้า

วันที่13 ธันวาคม 2559 เวลา 15.30 น. นางฟ่าง หลิว (Dr. Fang Liu) เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (General Secretary, International Civil Aviation Organisation: ICAO) เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมการสนทนาด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นการสนทนา พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สรุปสาระสำคัญว่า
นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทยพร้อมขอบคุณ ICAO ที่เข้าใจสถานการณ์ปัญหาด้านการบินพลเรือนของไทย โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ส่งผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแก้ไขปัญหาการติดต่อประสานงาน และให้คำปรึกษาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่อง ที่มีนัยสำคัญต่อความปลอดภัย (Significant Safety Concerns: SSC) โดยเฉพาะองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ( ICAO APAC) ที่ให้การสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากร รวมถึงด้านเทคโนโลยีทางด้านการบินที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การบินในประเทศไทย มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไทยยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและพัฒนาสถาบันการบินพลเรือนให้ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานการบินพลเรือนของไทยเพื่อสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งรัฐบาลไทยจะได้มีการกำหนดให้การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเป็นส่วนหนึ่งในแผนพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย

สำหรับความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทั้งตามแผนเร่งด่วนและแผนระยะยาวนั้น นายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า รัฐบาลได้มีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. การเดินอากาศฉบับใหม่ การออกกฎระเบียบต่าง ๆ รวมถึงรายละเอียดการดำเนินการตรวจสอบใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศใหม่ (Air Operator Certificate: AOC Recertification) จัดตั้งหน่วยงานภายใน เช่น กองมาตรฐานข่าวสารการบินและแผนภูมิการบิน ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action Plan: CAP) การปรับปรุงข้อกำหนด คู่มือและรายการตรวจสอบ การดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (Inspector) รวมทั้งการตราพระราชกำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 2558 และจัดตั้ง กพท. (Civil Aviation Authority of Thailand) ตามข้อกำหนดและข้อเสนอแนะของ ICAO ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของไทยในระยะยาวอย่างยั่งยืนด้วย

ด้านเลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางโดยอากาศ จึงต้องมีความร่วมมือกันในระดับประเทศและภูมิภาค เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงของการบิน เลขาธิการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ยังได้กล่าวแสดงความประทับใจนายกรัฐมนตรี ที่เป็นต้นแบบของหัวหน้ารัฐบาล ที่เข้าใจปัญหา มีภาวะผู้นำ เอาใจใส่และให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนของประเทศ พร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ณ แคนาดา ด้วย


องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เลขาธิการ ICAO การบินพลเรือนของไทย