ก.แรงงานตั้งเป้าปี 60 ผู้ประกอบการรับรองหลักสูตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 %

12 December 2016


กพร.เร่งดำเนินการจัดสัมมนาให้ความรู้และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการทั่วประเทศที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 ขอรับความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายผ่านระบบ E-Service ครบ 100 % ภายในปี 60 โดยไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารอีกต่อไป เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ลดค่าใช้จ่ายรวมถึงระยะเวลาในการติดต่อใช้บริการ ประโยชน์ที่ได้รับส่งผลทางตรงแก่ผู้ประกอบการ

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คน ต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของลูกจ้างทั้งหมด เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือแรงงานแก่ลูกจ้าง/บุคคลทั่วไปให้สูงขึ้น หากดำเนินการไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการฝึกอบรมหรือพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้างของตนเองจะได้สิทธิประโยชน์ในหลายส่วน อาทิ สิทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าใช้จ่ายที่ได้ใช้ไปในการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ 100 %  การได้รับความช่วยเหลือในด้านการฝึกอบรมบุคลากร การฝึกอบรมการพัฒนาอุปกรณ์ชวยฝึก การฝึกอบรมผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตร High technology  การวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ แนวทางการวิเคราะห์การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบผลการดำเนินงาน การบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือการฝึกด้านอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยกำหนดให้สถานประกอบกิจการต้องฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวไม่น้อยกว่า 50 % ของหลักสูตรทั้งหมดที่จัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนา

สำหรับปี 2560 กพร.มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลากรในสถานประกอบการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 ถึง 3,444,950 คน 12,104 แห่ง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัจจุบันดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยผู้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแล้วจำนวน  765,845  คน  ค่าใช้จ่ายที่ผ่านความเห็นชอบเพื่อนำไปลดหย่อนภาษีจำนวน 426,605,500.37 บาท (ณ วันที่ 10 ธันวาคม 2559)  กพร. จึงจัดให้มีบริการยื่นผ่าน “ระบบส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและบริการอิเล็กทรอนิกส์” (e-Service) ทั้งนี้เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ใน 8 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายใน เพื่อเพิ่มช่องทางในการบริการแก่ผู้ประกอบกิจการ ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายการจัดซื้อวัสดุ อาทิ กระดาษ  และลดระยะเวลาในการติดต่อ เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานและการบริการ ลดปัญหาการยื่นรับรองฯ ช่วงปลายปี และ กพร.สามารถออกหนังสือรับรองได้เร็วขึ้น ทันต่อความต้องการ ส่งเสริมการปฏิบัติงานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

นายธีรพล กล่าวอีกว่า ปัจจุบันระบบการบริการ E-Service มีความสมบูรณ์ พร้อมที่จะให้บริการแก่สถานประกอบกิจการแล้ว จึงตั้งเป้าหมายให้สถานประกอบกิจการ “ทุกแห่ง” ที่ต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมฯ ยื่นผ่านระบบ E-Service  และไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารอีกต่อไป ในปี 2560 ครบ 100 %

สำหรับสถานประกอบกิจการที่ประสงค์จะยื่นรับรองหลักสูตร/ค่าใช้จ่ายผ่านระบบ e-Service สามารถสมัครเข้าใช้งานได้ที่ www.dsd.go.th หรือ http://e-report.dsd.go.th/eserviceweb/home พร้อมติดต่อขอรับ username และ Password ที่หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ที่สถานประกอบการตนเองยื่นรับรองหลักสูตรฯ


กพร. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ระบบอิเล็กทรอนิกส์