กสร.พัฒนาศักยภาพแรงงานเปิดหลักสูตรอบรมฟรี

9 December 2016


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดอบรมฟรีเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ต้นปี 2560 เผยผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้รับตอบรับดีจนต้องเปิดหลักสูตรใหม่ รองรับประชาคมอาเซียน

นายสุวิทยา จันทวงศ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้เปิดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน โดยรับสมัครลูกจ้าง นายจ้างเข้ารับการอบรม รวม 6 หลักสูตร 6 รุ่น ซึ่งในปีที่   ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานประกอบกิจการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากจนต้อง    เปิดเพิ่มเติม พร้อมกับเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมที่เตรียมเปิดในช่วงต้นปี 2560 ได้แก่ กฎหมายแรงงานที่นายจ้างและลูกจ้างต้องรู้ รุ่นที่ 2, การเจรจาต่อรองบนหลักสุจริตในเพื่อการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี, เทคนิคและศิลปะการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การเรียนรู้ภาษาเมียนมาร์เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร รุ่นที่ 1, การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับแรงงานต่างด้าว รุ่นที่ 1 ซึ่งทุกหลักสูตรจะเริ่มฝึกอบรมตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2560 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า หลักสูตรดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงเข้าใจกฎหมายแรงงานและหลักการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี และยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ตนเองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย


แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กสร.