ก.แรงงานจัดประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงานกลุ่ม CLMVT

26 November 2016


รายงานข่าวจากระทรวงแรงงาน  เผยว่า วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะเป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านแรงงานในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัย ณ โรงแรม ดิ เอเมอรัลด์ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากกลุ่มประเทศ ราชาอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และราชาอาณาจักรไทย ร่วมหารือประเด็นการพัฒนากระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบการจ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง เพื่อขจัดการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเสริมสร้างการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างปลอดภัยและถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืนในกลุ่มประเทศ CLMVT ในการบริหารจัดการแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

สำหรับการประชุมครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่อาวุโสระดับปลัดกระทรวงแรงงานของประเทศ CLMVT และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้สังเกตการณ์จากหน่วยงานราชการ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต โดยผลการประชุมจะนำไปสู่พันธกรณีร่วมกันที่รัฐมนตรีแรงงานในกลุ่ม CLMVT และรับไปปฏิบัติในการประชุมความร่วมมือเชิงวิชาการด้านแรงงานระดับรัฐมนตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMVT ในครั้งต่อไป


กระทรวงแรงงาน CLMVT