สสส.ทุ่มงบ 5.7 ล้านสร้างคนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม

21 November 2016


นายธีรพล  ขุนเมือง  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร และทักษะฝีมือให้กับกำลังแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือกำลังแรงงานของประเทศ กพร. จึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในการบูรณาการภารกิจการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยการจัดทำ “โครงการต้นแบบ การเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

โครงการต้นแบบการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  สสส. และสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำลังแรงงานให้มีคุณภาพและทักษะนิสัยอุตสาหกรรม หรือวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งสอดคล้องกับการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาทักษะรองรับการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 นิสัยอุตสาหกรรม 9 พฤติกรรม 9 ความสำเร็จ  และการประเมินความเสี่ยงตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2555

การดำเนินงานโครงการนี้ ได้ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการฝึก ในหลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 1,235 คน ในพื่นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ พิษณุโลก สระแก้ว สุราษฎร์ธานี ตรัง นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่ และเชียงราย  ซึ่งกำหนดแผนจัดอบรมแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ฝึกอบรม 3 วัน (วันศุกร์-อาทิตย์) ระยะเวลาการฝึก 12  ชั่วโมง ระยะที่ 2 การสร้างความคุ้นเคยระหว่างการฝึกในหน่วยงาน กพร.เท่านั้น ซึ่งสมาคมจะจัดทำสมุดเพื่อบันทึกการเสริมสร้างวินัยที่ส่งผลต่อสุขภาวะ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีเพื่อนร่วมสาขาการฝึก จะเป็นผู้ประเมินเป็นรายวัน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินการฝึกรายสัปดาห์ และมีอาจารย์ผู้สอนประเมินผลการฝึกบุคคลรายเดือน และระยะที่ 3 เป็นการประเมินผู้รับการฝึก และได้รับวุฒิบัตรเพื่อมอบให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกดังกล่าว

นอกจากนี้ จะมีการจัดฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้ง 11 แห่ง ๆ ละ 10 คน รวม 110 คน โดย สสส. ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจำนวน 5,970,000 บาท และมีสมาคมนายจ้างผู้ประกอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นผู้บริหารโครงการฯ โดยจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา

 


สสส. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนต้นแบบวินัยอุตสาหกรรม