ธนาคารออมสินได้รับเครดิต”AAA”จากทริส

21 November 2016


ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารออมสิน ที่ระดับ "AAA" ด้วยแนวโน้ม “คงที่" สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและผลประกอบการทางการเงินที่ดี  รวมทั้งความเป็นไปได้ในระดับสูงที่รัฐบาลจะให้การสนับสนุนเมื่อธนาคารมีปัญหาทางการเงินตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 ว่าการคืนเงินต้น ดอกเบี้ยเงินฝาก และการจ่ายชำระหนี้อื่น ๆ ตามข้อผูกพันของธนาคารนั้นจะได้รับการค้ำประกันโดยรัฐบาลทั้งสิ้น

แนวโน้มอันดับเครดิต   "คงที่" สะท้อนการคาดการณ์ว่าธนาคารออมสินจะรักษาสถานภาพการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้ พ.ร.บ. จัดตั้งและจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่และต่อเนี่องจากรัฐบาลต่อไป

อันดับเครดิต และ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของธนาคารอาจเปลี่ยนแปลงไปหากสถานะของธนาคารภายใต้ พ.ร.บ. จัดตั้งเปลี่ยนแปลงไป หรือหากทริสเรทติ้งมีมุมมองต่อระดับความสำคัญในเชิงนโยบายของธนาคารที่เกี่ยวกับทิศทางนโยบายของรัฐบาลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ณ เดือนมิถุนายน 2559 ธนาคารออมสิน มีสาขา 1,045 แห่ง มีตู้เบิกถอนเงินสด 6,088 ตู้ มีซุ้มแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1,066 แห่ง และมีพนักงาน 20,999 คน เมื่อเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยแล้ว ธนาคารออมสินมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในด้านของเงินฝาก เป็นอันดับ 4  ด้านขนาดของสินเชื่อ และเป็นอันดับ 5  ขนาดสินทรัพย์ ฐานะทางธุรกิจของธนาคารจัดได้ว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยมีการกระจายตัวของฐานลูกค้ารายย่อยสูงมาก รวมทั้งมีเครือข่ายและการบริการที่ครอบคลุมทั่วถึง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2559 ยอดสินเชื่อรวมของธนาคารมีจำนวน 1.75 ล้านล้านบาท โดยประมาณ 75% เป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ส่วนอีก 25% เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการขนาดใหญ่

ธนาคารมีฐานลูกค้าเงินฝากที่แข็งแกร่งและมีบริการผลิตภัณฑ์เงินฝากที่น่าดึงดูดใจสำหรับผู้ฝากเงิน โครงสร้างเงินทุนของธนาคารแบ่งเป็นเงินฝากในสัดส่วน 88% เงินกู้ระหว่างธนาคาร 5% และส่วนของผู้ถือหุ้น 7% ฐานเงินฝากของธนาคารมีการกระจายตัวมากกว่าค่าเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์* ณ เดือนมิถุนายน 2559 ยอดเงินฝากรวม จำนวน 2.07 ล้านล้านบาท โดย 75% เป็นเงินฝากที่มียอดต่อบัญชีต่ำกว่า 25 ล้านบาท

สำหรับโครงสร้างรายได้นั้น ธนาคารยังคงพึ่งพิงรายได้ดอกเบี้ยเป็นสำคัญ คิดเป็นประมาณ 87% ของรายได้รวม ส่วนที่เหลือเป็น ค่าธรรมเนียมเพียง 5% และรายได้อื่น ๆ อีก 8%

ทริสเรทติ้ง ไม่ได้คาดหวังว่าธนาคารจะสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมได้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะเวลาอันใกล้เนื่องจากธนาคารไม่ได้มุ่งเน้นการมีผลตอบแทนทางรายได้สูงเหมือนธนาคารพาณิชย์ทั่ว ๆ ไป

คุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารอยู่ในระดับที่ดีกว่ามาตรฐานของธนาคารพาณิชย์ไทย โดยคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารถดถอยลงเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ อันเป็นผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ อัตราส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมของธนาคารเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำกว่า 1% ในปี 2554 มาเป็น 2.6% ณ เดือนมิถุนายน 2559 แต่ยังเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 3.5% สำหรับธนาคารพาณิชย์* ในช่วงเวลาเดียวกัน การถดถอยลงของคุณภาพสินทรัพย์ของธนาคารเป็นประเด็นที่ยังกังวลในระยะสั้นเนื่องจากอัตราการก่อตัวของสินเชื่อด้อยคุณภาพยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2559

ปริมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสำรองพึงกันตามเกณฑ์ของ ธปท. ณ เดือนมิถุนายน 2559 อยู่ในระดับ 114% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 166% ของธนาคารพาณิชย์* เกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตามกรอบแนวทางกำกับดูแลของ ธปท. คาดว่าจะมีผลทำให้ต้นทุนด้านเครดิตของธนาคารเพิ่มขึ้นและจะมีผลกดดันต่อความสามารถในการทำกำไรของธนาคารในอนาคต


ธนาคารออมสิน ทริสเรทติ้ง