วีจีไอ เท 412 ล้านซื้อหุ้นเดโมฯ 41%

16 November 2016


บริษัท วี จีไอ โกลบ อล มีเดีย (VGI) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้น บริษัท เดโม เพาว์เวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (DPT) ผู้ให้บริการการจัดกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงการแจกสินค้าตัวอย่างและสาธิตการให้สินค้าเพื่อส่งเสริมการขาย จำนวน 12,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิดเป็นสัดส่วน  40 %  จากเดโม เพาว์เวอร์ ลิมิตเต็ด (DPL) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในราคารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 412.5 ล้านบาท

การเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้น DPT นี้จะทำให้บริษัทเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่างผู้บริโภคกับเจ้าของสินค้า  บริการผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาดอันสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทในการมีเครือข่ายสื่อโฆษณาแบบครบวงจรครอบคลุมทั่วประเทศ

สำหรับการทำสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญ ดังนี้

1.บริษัทได้ลงนามในสัญญาการห้สิทธิใช้พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสเพื่อการบริการด้านการตลาดกับ DPT เพื่อสิทธิช่วงแก่ DPT แต่เพียงผู้เดียวในการใช้พื้นที่บนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส จำนวน 23 สถานีหลัก ที่บริษัทได้รับสิทธิการใช้มาจากบมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ สำหรับให้บริการจัดกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขาย รวมถึงการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของลูกค้าของ DPT

2.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะทางธุรกิจ ผลประกอบการ ทรัพย์สิน และ/หรือสถานะทางการเงินของ DPT

ทั้งนี้ บริษัท และ DPL จะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 16 พ.ย.59 ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร


ซื้อหุ้น วีจีไอ เดโมฯ