กรมเจ้าท่าออกประกาศงดใช้โป๊ะเทียบเรือท่าเตียนด้านทิศเหนือ

9 November 2016


กรมเจ้าท่า (จท.) กระทรวงคมนาคม ออกประกาศงดใช้โป๊ะเทียบเรือท่าเตียน (ด้านทิศเหนือ) เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้โดยสาร ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป โดยให้ใช้โป๊ะท่าเทียบเรือข้ามฝากในการเทียบเรือด่วนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวจนกว่าเสร็จสิ้นการซ่อมแซม


กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม