กระทรวงสาธารณะสุขชู 5 ประเด็นเห็นผลภายในหนึ่งปี

7 November 2016


กระทรวงสาธารณสุข หารือนโยบาย ทิศทางการจัดทำงบประมาณ ปี 2561 กับผู้แทนสำนักงบประมาณ เน้นหนัก 5 ประเด็นให้เห็นผลในระยะ 1 ปี อาทิ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ แผนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิตามรัฐธรรมนูญ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่

เช้าวันนี้(7 พฤศจิกายน 2559) ที่  กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะผู้บริหาร หารือนโยบาย ทิศทางการจัดทำงบประมาณ ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 กับนางสาว   จิราภรณ์ ตันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและคณะ เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนได้รับประโยชน์เต็มที่

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญมุ่งให้ทุกกระทรวงทำแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี มีแผนรองรับระยะ 5 ปีและแผนระยะ 1 ปี  โดยแผนงบประมาณปี 2560 และ 2561 ต้องมีความต่อเนื่อง เพราะเป็นการวางรากฐาน เป็นการลงทุนให้ประเทศเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการบูรณาการการทำแผน/โครงการ ให้เริ่มจากภายในกระทรวง ข้ามกระทรวง รัฐ เอกชนและประชาชน

โดยกระทรวงสาธารณสุขได้บูรณาการแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ จากทุกกรม กองในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ 2561 มี 16 แผนบูรณาการ ครอบคลุม 96 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  6 ด้าน คือ 1.ความมั่นคง อาทิ แรงงานต่างด้าว ยาเสพติด   2.การสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิเขตเศรษฐกิจพิเศษ ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก 3.การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน อาทิ การพัฒนาศักยภาพคนตามกลุ่มวัย 4.การสร้างโอกาสความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางสังคมอาทิ ระบบประกันสุขภาพ 5.การเตรียมพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม  และ6.การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อาทิ การปราบปรามทุจริต การกระจายอำนาจ

สำหรับแผนงานในระยะ 1 ปี กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นหนักใน 5 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ โครงการพระราชดำริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ  16 แผนงาน 48 โครงการ  พัฒนาระบบการแพทย์ด้านบริการปฐมภูมิ  รองรับรัฐธรรมนูญ เพิ่มงบประมาณ 150 บาท/ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย 6 ล้านคน  งบลงทุนตามแผนงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ บูรณาการ 3 กระทรวงหลักคือสาธารณสุข กลาโหมและศึกษาธิการ และแผนพัฒนาบริหารจัดการกำลังคน(ค่าตอบแทน)

ทั้งนี้ ในการบูรณาการแผนการทำงานกับกระทรวงต่างๆ เช่นเรื่องการบาดเจ็บทางถนน ขอให้มีการกำหนดตัวชี้วัด การจัดสรรงบประมาณ ตามภาระงานที่กระทรวงต่างๆต้องดำเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดที่จัดทำร่วมกันขอให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้และประสบความสำเร็จ


สำนักงบประมาณ กระทรวงสาธารณะสุข