สถาบันเพิ่มผลผลิตฯแต่งตั้ง"ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน"นั่งผอ.คนใหม่

5 November 2016


คณะกรรมการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มีมติแต่งตั้ง ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

ในวันนี้ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์ ได้กล่าวกับพนักงานสถาบันฯในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเป็นวันแรก ถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันเครือข่ายหรือหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงการผลักดันสร้างสรรค์สังคมไทยให้ตระหนักถึงการเป็นสังคมแห่งการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) พร้อมกันนี้ ในฐานะการเป็นสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันจึงจะมุ่งเน้นและผลักดันโครงการที่สามารถสนับสนุนภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศในภายภาคหน้าต่อไป


สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ดร.พานิช เหล่าศิริรัตน์