ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรี

3 November 2016


รองนายกรัฐมนตรีและประธาน Jetro กรุงเทพฯ หารือถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับ Jetro ในอนาคต โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า จากการเข้าร่วมประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 7 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม สมาชิกทุกประเทศได้เห็นชอบข้อเสนอของไทยที่เสนอให้กลุ่มประเทศ ACMECS มีแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาประเทศร่วมกันและยกระดับการพัฒนาของแต่ละประเทศให้เติบโตไปพร้อมกัน รองนายกรัฐมนตรีจึงประสงค์ให้ประธาน Jetro กรุงเทพฯส่งสารไปยังสำนักงานใหญ่ของ Jetro ที่กรุงโตเกียว ให้สนับสนุนแผนแม่บทและเข้ามามีส่วนร่วมกับไทยในการในการใช้แผนแม่บทดังกล่าวพัฒนากลุ่มประเทศ CLMV ในอนาคต ทางด้านประธาน Jetro กรุงเทพฯ ยินดีสนับสนุนและยินดีกลับไปแจ้งสำนักงานใหญ่ของ Jetro ที่กรุงโตเกียวให้ได้รับทราบ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะพัฒนา 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีการเกษตรเป็นพื้นฐาน อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน การวิจัยและพัฒนา และความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา รองนายกรัฐมนตรีจึงอยากให้ Jetro ชักชวนภาคเอกชนและสถาบันวิจัยจากญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมเหล่านี้ ด้านประธาน Jetro กรุงเทพฯ เห็นด้วยกับแนวคิดการจัดกลุ่มอุตสาหกรรมและยินดีชักชวนภาคเอกชนและสถาบันวิจัยจากญี่ปุ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมดังกล่าว


ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี Jetro