พาณิชย์ผลักดันการค้าการลงทุนกับเพื่อนบ้านผ่านกรอบ ACMECS

31 October 2016


การประชุมสุดยอดยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy-ACMECS) ที่เพิ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ฝ่ายไทยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมมีการนำเสนอการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ ACMECS ร่วมกัน เพื่อผลักดันการกำหนดทิศทางการพัฒนาภูมิภาคร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมการประชุม ACMECS Summit ครั้งที่ 7 ว่า ประเทศไทยให้ความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV โดยมีความร่วมมือต่างๆ ผ่านกรอบ ACMECS ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ผลักดันการปรับปรุงกฎระเบียบการค้าชายแดนและผ่านแดน  ให้มีความสอดคล้องระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งจะเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยนำประโยชน์จากจุดเด่นของภูมิภาคที่เชื่อมโยงระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย เพื่อเสริมสร้างโอกาสการค้าและการลงทุน ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก–ตะวันตก (เวียดนาม-สปป.ลาว-ไทย-เมียนมา) และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (เวียดนาม-กัมพูชา-ไทย-เมียนมา) ยกระดับ ACMECS ให้เข้าสู่ระบบห่วงโซ่อุปทานยุคดิจิตัล พร้อมย้ำท่าทีไทยให้การส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน การเสริมสมรรถนะการให้บริการจุดเดียวเพื่อการอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนและผ่านแดน การใช้เงินสกุลท้องถิ่น และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจอย่างไร้รอยต่อ ตั้งเป้าเศรษฐกิจไทยและประเทศเพื่อนบ้านให้เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกันโดยใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่งและความหลากหลายของทั้งห้าประเทศสมาชิกเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กรอบความร่วมมือ ACMECS เป็นความริเริ่มของประเทศไทย มีเป้าหมายที่จะยกระดับการพัฒนาประเทศสมาชิกต่างๆ ประกอบด้วย กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ที่ตั้งอยู่บนลุ่มน้ำสำคัญของภูมิภาค ได้แก่ อิรวดี เจ้าพระยา และแม่โขง เพื่อเชื่อมโยงการผลิตระหว่างไทยกับประเทศ  เพื่อนบ้าน โดยใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศร่วมกันผลิต เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ACMECS ในเวทีโลก ปัจจุบันมีความร่วมมือ 8 สาขา คือ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เกษตร อุตสาหกรรม คมนาคม ท่องเที่ยว ทรัพยากรมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์รับผิดชอบสาขาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน โดยมีโครงการที่ไทยให้การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า การนำคณะผู้แทนการค้าและการลงทุนไทยบุกตลาดประเทศเพื่อนบ้าน   การแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและลงทุน การสนับสนุนการใช้เงินสกุลท้องถิ่นระหว่างประเทศสมาชิก เป็นต้น


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ พาณิชย์ เพื่อนบ้าน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ACMECS