กระทรวงเกษตรฯจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 70,000 แห่งทั่วประเทศถวายเป็นพระราชกุศล

26 October 2016


พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดทั้งปี จนถึงเดือนตุลาคม 2560  นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ของทุกเดือน จะมีการจัดพิธีทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2560

สำหรับกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะจัดขึ้นนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีทั้งหมด 16 กิจกรรม ได้แก่ 1. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร จำนวน 6 กิจกรรม โดยมอบหมายให้ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) และกรมหม่อนไหม เป็นผู้ดูแล  2. กิจกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จำนวน 3 กิจกรรม โดยมอบหมายให้ กรมชลประทาน และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นผู้ดูแล 3. กิจกรรมการพัฒนาที่ดินและการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 กิจกรรม โดยมอบหมายให้ กรมพัฒนาที่ดิน และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นผู้ดูแล 4. กิจกรรมการพัฒนาอาชีพด้านพืช ปศุสัตว์ และประมง จำนวน 5 กิจกรรม โดยมอบหมายให้ กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแล รวมทั้งสิ้น 16 กิจกรรม

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มีการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เกิดขึ้นใหม่อีกครั้ง โดยมีเป้าหมาย 70,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้ง พระองค์ได้ทรงพระราชทานเป็นแนวทางให้ไว้ จึงต้องขยายงานดังกล่าวให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด ขณะนี้ คณะทำงานได้มีแผนการดำเนินงานแล้ว อย่างไรก็ตาม จะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้นต่อไป สำหรับพื้นที่ที่มีการดำเนินการจัดทำเกษตรทฤษฎีใหม่อยู่แล้ว ก็จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากขึ้นอีกด้วย

 


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ เกษตรทฤษฎีใหม่