EPCO  ทุ่ม 267 ลบ.ลงทุนโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 5 MW

21 October 2016


ผู้ถือหุ้น EPCO ผ่านฉลุย! แผนทุ่มลงทุน 267 ล้านบาท เข้าถือหุ้น 48% โซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ปราจีน ขนาดกำลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ พร้อมอนุมัติเพิ่มทุน 96 ล้านหุ้น-แจกวอแรนต์ฟรีในอัตรา 8:1 ราคาใช้สิทธิ 9 บาท รองรับแผนขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า-คืนหนี้สถาบันการเงิน

นายยุทธ  ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO  เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมามีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 765,585,412 บาท เป็น 861,283,589 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 95,698,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท รวม 95,698,177 บาท รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมครั้งที่ 2  (EPCO-W2) จำนวน 95,698,177 หุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ราคาใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น หุ้นละ 9 บาท โดยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งแรกได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนพฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 2 (Record Date) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยบริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้ไปใช้ในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาว ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มติอนุมัติให้บริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด (Aquatist) ซึ่งถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียน โดย บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 75.00% เข้าทำรายการการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทที่จะรับโอนสิทธิเข้าเป็น “ผู้สนับสนุนโครงการ” สัดส่วน 48.00% ของทุนจดทะเบียน โดยมีสิทธิในการลงมติและรับเงินปันผลในสัดส่วน 99.99% ในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินตามสัญญาใช้สิทธิขายไฟฟ้าร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ขนาดกาลังการผลิต 5 เมกะวัตต์ (MW) โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีมูลค่าการเข้าทารายการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 267.50 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะเข้าลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ในพื้นที่ของสหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตขนาด 5 เมกะวัตต์ (MW) ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (SCOD) ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

สำหรับ ปราจีน โซล่า เป็นผู้รับโอนสิทธิในการเข้าเป็นผู้สนับสนุนโครงการในการดำเนินการโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ.2558 ตามสิทธิของเจ้าของโครงการ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรีตั้งอยู่ที่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นระยะเวลา 25 ปี นับแต่วันที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยมีบริษัท อะควาติส เอ็นเนอร์จี จำกัด ถือหุ้น 48% ของทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้นสามัญ 2,999,999 หุ้น โดยมีสิทธิในการลงมติและรับเงินปันผลในสัดส่วน 99.99%

ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) (EPCO) กล่าวอีกว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สอดคล้องกับแผนและกลยุทธ์ในการลงทุนและดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว ที่กำหนดปริมาณและราคารับซื้อไฟฟ้าไว้อย่างแน่นอนตลอด 25 ปี จะทำให้บริษัทฯมีรายได้ที่คงที่และลดความเสี่ยงทางธุรกิจ โดยแหล่งเงินทุนที่ใช้บริษัทฯจะใช้กระแสเงินสดหรือเงินทุนหมุนเวียนจากการดาเนินงานของบริษัทฯ หรือกู้ยืมจากธนาคาร


โซลาร์ฟาร์ม โรงพิมพ์ตะวันออก EPCO