ไทยคมซื้อดาวเทียม Ka-Band Capacity วงเงิน 7.28 พันลบ.

21 October 2016


นางสาวยุพาพรรณ ปานเคลือบทอง  ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการบริหาร และ เลขานุการ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ ไทยคม ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯว่า บริษัทอินเตอร์- เนชั่นแนลแซทเทลไลท์จากัด (ISC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้น100 % ได้ลงนามในสัญญา Satellite Procurement Contract กับบริษัท China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) เพื่อทำข้อตกลงในการจัดซื้อดาวเทียมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยดาวเทียมดวงดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 208 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 7,280 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 35 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นอัตราถัวเฉลี่ย 30 วันย้อนหลังนับจากวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ของธนาคารแห่งประเทศไทย)

โดยเมื่อคำนวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนรายการจะมีขนาดเท่ากับร้อยละ 21.39 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท(สินทรัพย์รวมของบริษัทณวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เท่ากับ 34,036 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อนับรวมกับขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินในระหว่าง 6 เดือนย้อนหลังมีขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 21.43 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภทที่ 2 กล่าวคือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 15 หรือสูงกว่าแต่ต่ากว่าร้อยละ 50 ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

 


ไทยคม ดาวเทียม ซื้อ