มทร.ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำฟรี

21 October 2016


เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสีสิ่ งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดศูนย์บริการย้อมผ้าดำฟรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ทางสาขาวิชาให้ การช่วยเหลือประชาชนที่มีเสื้ อผ้าเก่าต้องการย้อมให้เสื้อผ้ าเหล่านั้นเป็นสีดำ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่ พระองค์ท่าน เนื่องจากทางสาขาวิชาวิ ศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย แขนงวิชาวิศวกรรมเคมีและสีสิ่ งทอ เปิดสอนทางด้านนี้ (ฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอ) จึงทำหน้าที่รับผิดชอบจุดบริ การการย้อมผ้า ฝากถึงประชาชนที่ต้องการซื้อสี มาย้อมผ้าเอง ควรระวังน้ำย้อมผ้าที่ใช้เสร็จ ห้ามเทลงสู่แม่น้ำ เนื่องจากจะส่งผลต่อสภาวะแวดล้ อม แนะนำให้ส่งย้อมตามศูนย์รับบริ การที่เปิดย้อมผ้าที่ทางภาครั ฐเปิด เนื่องจากมีบ่อบำบัดน้ำเสีย เช่นเดียวกับทางจุดบริการของ มทร.ธัญบุรี ที่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ประชาชนที่ต้องการมาใช้บริการที่ จุดรับบริหารสาขาวิชาสาขาวิชาวิ ศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย สามารถนำผ้ามาได้ที่สาขาวิชา

ขั้นต้นทางสาขาวิชาจะคัดแยกเนื้ อหาที่ประชาชนนำมาให้ย้อม เนื่องจากเสื้อผ้าโดยทั่วไปในท้ องตลาดจะมีเสื้อผ้าที่เป็นเส้ นใยฝ้าย เส้นใยฝ้ายผสมพอลิเอสเตอร์ และเส้นใยพอลิเอสเตอร์ ต้องมีการแยกประเภทของผ้ าออกจากกัน จากนั้นจึงนำมาย้อมสี ตามกระบวนการย้อมที่เหมาะสม โดยจะย้อมเป็นล็อตๆ ให้กับประชาชนที่สนใจรับบริการ หลังจากนั้นจะนัดหมายวั นเวลาในการส่งมอบเสื้อผ้าสีดำที่ ย้อมเสร็จแล้วคืนให้ผู้รับบริ การ นอกจากการย้อมผ้าแล้วยังเปิ ดอบรมขั้นตอนการย้อมผ้าให้กับผู้ ที่สนใจ และในโอกาสต่อไปทางสาขาวิชาฯ จะเปิดสอนการทำสกรีนเสื้อด้ วยแม่พิมพ์แบบซิลค์สกรีน เพื่อให้ประชาชนสวมใส่เสื้อที่ มีข้อความแสดงความจงรักภักดีต่ อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช

นางสาวปาริชาต  ดิษยะศริน เล่าว่า ตนเองซื้อสีมาย้อมเองแต่ไม่ได้ มาตรฐาน สีออกมาไม่เสมอเท่ากัน กระดำ กระด่าง ทราบข่าวว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรีเปิดย้อมผ้า และเป็นสถาบันการศึกษา จึงเชื่อมั่นว่าอาจารย์เป็นนั กวิชาการที่มีความรู้ความสามารถ ได้มาตรฐาน จึงมาย้อมผ้าที่นี่ ความรู้สึกที่มีต่อในหลวง ท่านทรงเป็นศูนย์ รวมของประชาชนทุกคน ท่านมีพระราชกรณียกิจหลายอย่ างไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพี ยงซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้ถึ งแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติ ตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ระดับครอบครัวถึงระดับรัฐทั้ งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ ดำเนิ นไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพั ฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทั นโลกยุคนี้ทำให้คนต่างชาติเห็ นและยอมรับในความอัจฉริ ยะภาพของในหลวง

นายวิทยา สุขศรีพานิช เล่าว่า เดินทางมาจากสระบุรี เพื่อเข้ากรุงเทพ ได้ทราบข่าวทางอินเทอร์เน็ต จึงนำเสื้อดำมาย้อม 4 ตัว ตอนนี้เสื้อดำหาซื้อยาก และมีราคาค้อนข้างแพง ตอนนี้จึงเลือกที่จะย้อมดำใส่ก่ อน ตามแนวคิดพระราชดำริของพระองค์ ท่านในเรื่องของการพอเพียง ที่เลือกมาย้อมกับทางอาจารย์ เนื่องจากตนเองเป็นคนผิวแพ้ง่าย เมื่อได้อ่านจากการให้สัมภาษณ์ ของอาจารย์ที่ลงสื่อ ทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการย้ อมที่ปลอดภัยและมีบ่อบำบัดน้ำทิ้ ง ซึ่งนอกจากได้เสื้อดำกลับบ้ านแล้ว อาจารย์ยังสอนวิธีการสอนที่ถู กต้องอีกด้วย

สำหรับผู้ที่จะมาขอรับบริการ สามารถมาได้ที่วิชาวิศวกรรมเคมี สิ่งทอและเส้นใย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์อภิชาติ สนธิสมบัติ (ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ) โทร. 081-6361018 ในวันและเวลาราชการ นอกจากนี้ทางสาขาวิชาสิ่ งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จัดโครงการย้อมเสื้อผ้าดำให้ ประชาชน และซ่อมแซมเสื้อผ้าทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 จนถึงเดือนพฤศจิกายน รวมระยะเวลา 6 สัปดาห์ ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ชั้น 1 บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า ฝั่งโรบินสัน สอบถามรายละเอียด ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร โทร. 086-6184639


มทร.ธัญบุรี ย้อมสี ย้อมดำ