สสว.คัด 230 SMEs ต้นแบบ ดึงพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ติวเข้มให้เป็นสุดยอด

11 September 2015






สสว. จับมือ มท. กสอ. พาณิชย์ฯ หอการค้าฯ คัดเลือกและพัฒนาสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัดทั่วประเทศรวม 230 ราย เพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้ SMEs ทั่วประเทศพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขัน

นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เผยว่า โครงการสุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด เป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ระยะเร่งด่วนปี 2558 ที่รัฐบาลและสสว.มุ่งที่จะส่งเสริมพัฒนา SMEs ให้สามารถดำเนินกิจการเติบโตตามวงจรธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด และเป็นแบบอย่างการจัดการองค์ความรู้ธุรกิจให้กับ SMEs อื่นๆในภูมิภาค รวมถึงสร้างระบบบูรณาการส่งเสริม SMEs ทุกภาคส่วนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

การดำเนินงานจะเป็นการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs เป้าหมาย จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุม 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่เริ่มดำเนินธุรกิจ (Start Up) กลุ่มที่มีศักยภาพทางการตลาด (Rising Star) และกลุ่มที่อยู่ในช่วงฟื้นตัว (Turn Around) ให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพ โดยการอบรมพัฒนาธุรกิจ วินิจฉัยสถานประกอบการเชิงลึกทุกมิติพร้อมทั้งพัฒนาปรับปรุงตามแผนงานที่ กำหนด และส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันได้ทำการคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs จากทั่วประเทศแล้วจำนวน 230 ราย แยกเป็นกลุ่ม Start Up 76 ราย กลุ่ม Rising Star 77 ราย กลุ่ม Turn Around 77 ราย โดยอยู่ในภาคการผลิต 151 ราย ภาคการเกษตร 30 ราย ภาคการค้า 21 ราย และภาคบริการ 19 ราย สำหรับการดำเนินงานขั้นต่อไปจะเป็นการพัฒนาศักยภาพตามวงจรธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการมีระยะเวลาการดำเนินโครงการถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

โครงการนี้ สสว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่คัดเลือกผู้ประกอบการกลุ่ม Start Up และ Rising Star ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(กสอ.) ทำหน้าที่คัดเลือกกลุ่ม Turn Around ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งตรวจประเมินและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ทุกกลุ่มธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการ และกระทรวงพาณิชย์ทำหน้าที่พัฒนาทักษะทางการตลาดและขยายโอกาสการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการตลาดออนไลน์

"เชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการจะมีศักยภาพและขีดความสามารถเพิ่มขึ้นตามวงจรธุรกิจ สามารถพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มีผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้น มีทักษะและความสามารถในการขยายตลาดและสร้างผลประกอบการเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตและยั่งยืน" นางสาววิมลกานต์กล่าว

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3086 วันที่ 10-12 กันยายน พ.ศ. 2558


Start Up SMEs รสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นางสาววิมลกานต์ โกสุมาศ Rising Star Turn Around สุดยอดเอสเอ็มอีจังหวัด