ครม.แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า

4 October 2016


ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันนี้( 4 ต.ค.59) มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าชุดใหม่ จำนวน 11 คน เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งจะครบวาระสี่ปีในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 ดังนี้ 1. นายสมยศ เชื้อไทย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 2. พลตำรวจตรี รัฐวิทย์ แสนทวีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 3. นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 4. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 5. นายบุญมา เตชะวณิช  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 6. นายเทียนชัย ปิ่นวิเศษผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 7. นายศุทธา ปริยวัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 8. นายสมศักดิ์ พณิชยกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 9. นายวรารักษ์ ชั้นสามารถ   ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 10. นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน   ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ  และ 11. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา   ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2559  เป็นต้นไป