มอเตอร์เวย์เชื่อมโยงการค้า สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย

29 September 2016


นับเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของกรมทางหลวง(ทล.)ที่ได้รับอนุมัติแผนแม่บทจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้พร้อมรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยเฉพาะกับประเทศไทย-มาเลเซียเพื่อนบ้านเพิ่มมากขึ้น
โดยบริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการสำรวจและออกแบบตอนที่ 2 คาดว่าจะใช้งบประมาณในการลงทุนรวมทั้งสิ้น 3.2หมื่นล้านบาท จำแนกเป็นค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1.3 หมื่นล้านบาท และส่วนที่เหลือก็จะเป็นค่าก่อสร้าง คาดจะว่าจะได้รับอนุมัติให้ดำเนินการใน 1-2 ปีนี้

มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซีย

มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่-ชายแดนไทย-มาเลเซียโครงการดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นที่กม.26+000 บนถนนสาย สข.4034(สายเก่า) บริเวณพื้นที่บ้านทุ่งเลียบ ตำบล/อำเภอคลองหอยโข่ง ตัดผ่านบ้านทุ่งขี้อ้น มุ่งลงใต้เข้าสู่บ้านทุ่งหมอ ตำบลทุ่งหมอ ผ่านบ้านท่าข่อย ตำบลปาดังเบซาร์ เข้าสู่บ้านทับโกบ ตำบลสำนักขาม จนถึงทางหลวงหมายเลข 4(ถนนกาญจนวนิช) ที่กม.57+100 ใกล้กับชุมชนบ้านพรุเตียว และเลี้ยวขวามุ่งทิศใต้ตัดตรงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปสิ้นสุดที่ กม.62+596 ที่บริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่ รวมระยะทาง 36.59 กิโลเมตร

สำหรับรูปแบบการพัฒนาโครงการทล.ได้ออกแบบเป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบระบบปิด (Closed System) และมีระบบอำนวยการจราจรและความปลอดภัยต่าง ๆ โดยได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดโครงการ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการฯ แก่ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชน หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนต่อไปจะดำเนินการเสนอจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อบรรจุเข้าสู่แผนงานของทล.

โดยมีทั้งขนาด 4 ช่องจราจรไป-กลับ เขตทางหลวง 80 เมตร และมีการก่อสร้างทางขนาด 2 ช่องจราจรอยู่นอกรั้วของทางหลวงสายหลัก เขตทางรวม 120 เมตร อีกทั้งยังมีทางหลวงแนวใหม่ ตั้งแต่ประมาณกม.57+100-กม.62+596 ขนาด 4 ช่องจราจร มีทางคู่ขนานตลอดแนวเส้นทาง เขตทางรวม 100 เมตร

นอกจากนั้นยังมีสถานที่บริการทางหลวง ตั้งอยู่บริเวณ กม.28-29 จะมีการก่อสร้างทางลอดในบริเวณที่มอเตอร์เวย์ตัดผ่านถนนท้องถิ่นที่มีปริมาณจราจรไม่มาก ให้รถขนาดเล็กสัญจรไปมา ตลอดจนการก่อสร้างสะพานสำหรับมอเตอร์เวย์ยกข้ามทางหลวงและทางหลวงชนบท ถนนท้องถิ่น รวมถึงแม่น้ำ ลำคลองต่างๆ และยังจะมีสะพานทางข้ามบริเวณมอเตอร์เวย์ตัดผ่านทางหลวงหรือทางหลวงชนบทที่เป็นโครงข่ายสำคัญเพื่อให้สามารถเดินทางไป-มาได้เหมือนเดิม

ทั้งยังจะมีทางแยกต่างระดับปาดังเบซาร์ บริเวณกม.44+800 เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์นี้กับทางหลวงหมายเลข 4054 เพื่อเดินทางเชื่อมต่อไปยังด่านปาดังเบซาร์ ส่วนทางแยกต่างระดับด่านสะเดานั้นจะตั้งอยู่ประมาณ กม.57+000 เชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์นี้กับทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อรองรับปริมาณจราจรจาก อำเภอสะเดา และบ้านด่านนอก

ล่าสุดได้จัดการสัมมนาครั้งที่ 3 ไปเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ก่อนทล.เร่งสรุปรายละเอียดเสนอกระทรวงคมนาคมเร่งผลักดันต่อไป ดังนั้นหากทุกขั้นตอนผ่านการพิจารณาและคืบหน้าอย่างมาก คาดว่าเมื่อทล.เสนอครม.อนุมัติจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 3 ปี

จึงมีลุ้นว่าปี 2560 นี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอครม.อนุมัติให้ดำเนินการได้หรือไม่ !!!

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 36 ฉบับที่ 3,195 วันที่ 25 - 28 กันยายน พ.ศ. 2559